Jesteś tutaj:

Kradzież samochodu z kierowcą

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2002 r. (IV CKN 1421/00)

Szczególnie zuchwała kradzież pojazdu, strzeżonego osobiście przez znajdującego się przy nim posiadacza, objęta jest ubezpieczeniem autocasco, bez względu na to, czy pojazd był również zabezpieczony w sposób przewidziany na wypadek utraty nad nim pieczy przez właściciela. Stanowisko przeciwne pozostawałoby w sprzeczności z funkcją instytucji ubezpieczenia autocasco oraz z ogólnie stosowanymi zasadami posługiwania się pojazdami samochodowymi i zasadami ich zabezpieczenia przed kradzieżami.

Zaniechanie likwidacji szkody

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r. (sygn. akt III CKN 17/01), art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Właściwe - na tle unormowania art. 817 § 1 i 2 k.c. – rozumienie przytoczonej tezy, wymaga uzupełnienia przez stwierdzenie, że zaniechanie czynności likwidacyjnych nie usprawiedliwia opóźnienia w spełnieniu świadczenia przez ubezpieczyciela wówczas, jeżeli w okolicznościach danego przypadku, prowadzone prawidłowo postępowanie likwidacyjne mogło doprowadzić bez zwłoki do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę.

Właściciel samochodu, poszkodowanym pasażerem

19 stycznia 2007 r., Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. IIICZP146/06), w której stwierdził, że posiadaczowi samochodu, który doznał w nim jako pasażer uszkodzenia ciała wskutek wypadku spowodowanego przez kierowcę, należy się odszkodowanie z jego własnej polisy OC.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła powództwa skierowanego przez współwłaściciela samochodu, który jako pasażer doznał ciężkich obrażeń ciała wskutek wypadku, spowodowanego w Holandii przez kierującego tym pojazdem. Poszkodowany zażądał od towarzystwa ubezpieczeniowego Generali, w którym zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwrotu kosztów leczenia (w Holandii i w Polsce), a także zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną uszkodzeniem ciała.

Źródło: Rzeczpospolita (27.01.2006)

10 lat przedawnienia

Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem dziesięciu lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa. Ten okres przedawnienia nie dotyczy posiadacza pojazdu ponoszącego z kierowcą odpowiedzialność solidarną, jeśli nie jest to odpowiedzialność za cudzy czyn.rn

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2003 r. (sygn. akt V CKN 1664/00).

Samochód należący do banku

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2005 r. (sygn. IIICZP 99/04), przepis art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych....., nie ma zastosowania, jeżeli właścicielem uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego i pojazdu kierowanego przez sprawcę szkody jest bank kredytujący, na który przewłaszczono własność tych pojazdów lub finansujący na podstawie umowy leasingu, którzy oddali je w posiadanie zależne.

Uchwała ta została podjęta w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych, we wniosku z dnia 20 grudnia 2004 r.

 Źródło: Prawo Asekuracyjne 3 (48) 2006 

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz