Jesteś tutaj:

PTU: nowe ubezpieczenie NNW - PTU Optima

Ubezpieczenie NNW PTU Optima skierowane jest zarówno do osób zamieszkałych na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemców. Może być zawarte przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje państwa całego świata. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres obejmuje cały świat, z wyłączeniem USA i Kanady oraz ich terytoriów zależnych.

PTU Optima obejmuje pięć podstawowych świadczeń z tytułu: trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci ubezpieczonego, zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, zwrotu udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. W związku z modułową konstrukcją ubezpieczenia NNW, zakres ochrony może zostać rozszerzony o dziewięć dodatkowych klauzul.

Są to:

koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (1),

zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy, nauki bądź innych czynności lub pobytu w szpitalu (2),

świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (3),

świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego (4),

świadczenie z tytułu śmierci osób bliskich ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (5),

świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej (6),

zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku (7) ,

koszty poszukiwań i ratownictwa (8),

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej(9).

Na bazie powyższych klauzul ubezpieczający może dowolnie dostosowywać zakres ochrony do swoich potrzeb, poprzez wybór jednej, dwóch lub też wszystkich dziewięciu wariantów.

Ustalona z ubezpieczającym suma ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi od 5000 zł do 100 000 zł. Wysokość składki uzależniona jest od ustalonego zakresu oraz wariantu ubezpieczenia, rodzaju wykonywanej pracy zarobkowej, wybranych świadczeń dodatkowych, sumy ubezpieczenia oraz okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa standardowo obejmuje wszelkie czynności zaliczane do amatorskiego uprawiania sportów, bez konieczności opłacania dodatkowej składki. Uprawianie sportów zimowych wiąże się z opłatą dodatkowej składki. PTU Optima adresowany jest również do osób profesjonalnie uprawiających sport.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku lub krótszy, w formie indywidualnej lub grupowej. W przypadku dużej rotacji osób ubezpieczonych istnienie możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w formie tzw. polisy otwartej. PTU udziela ochrony ubezpieczeniowej całodobowo lub w zakresie ograniczonym np. do wykonywania czynności określonych w umowie ubezpieczenia.

www.gu.com.pl

Dołącz do nas

Jesteś zainteresowany pracą w ubezpieczeniach, chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Poprowadzimy Cię za rękę, zorganizujemy szkolenia, pokażemy jak zacząć
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: 609 527 959

 

Zapisz