Karta produktu

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym, zwana także kartą produktu, IPID lub KID to ustandaryzowany dokument, który zawiera najważniejsze informacje na temat umowy ubezpieczenia (m.in. zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, sposób płatności, zgłaszania roszczeń czy możliwości rozwiązania umowy). Wymóg sporządzania i dostarczania klientom Karty produktu wprowadziła ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 2017 r. Zakres informacji oraz wygląd Karty […]

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

Agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, jest przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną, niebędący instytucją kredytową, który za wynagrodzeniem wykonuje działalność ubezpieczeniową jako działalność uboczną, jeżeli spełnione łącznie są następujące warunki: – podstawową działalnością przedsiębiorcy nie jest działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, – przedsiębiorca dystrybuuje wyłącznie ubezpieczenia uzupełniające dostarczane towary lub świadczone usługi, […]

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) to jedna z dopuszczalnych przez polskie prawo form prowadzenia działalnosci ubezpieczeniowej. TUW to zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Wysokość składki ubezpieczeniowej płaconej przez członków TUW nie jest stała, a w przypadku wyższego poziomu szkodowości wymagane są dopłaty do składki. Spodziewany zysk powoduje zaś obniżkę składki. W ramach […]

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa wykonywana jest przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Regulowana jest przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015 r. Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) oraz tzw. spółki europejskiej. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru a  wykonywanie czynnosci […]

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) są wzorcem zawierającym standardowe postanowienia umowy typowej dla danego rodzaju ubezpieczenia. W odróżnieniu od OWU, sama umowa ubezpieczenia określa elementy indywidualne, np. identyfikujące strony, określające wysokość sumy ubezpieczenia, itp. Formalnie rzecz biorąc, OWU nie są częścią umowy ubezpieczenia ale kształtują stosunek prawny tej umowy. Umowa ubezpieczenia jest na ogół zawierana w […]

Broker ubezpieczeniowy

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje swojego klienta, tj. wykonuje czynności brokerskie na podstawie stosownego zlecenia udzielonego mu przez mocodawcę. Istotą działalności brokerskiej jest udzielenie klientowi porady opartej o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych oraz udzielenie rekomendacji. Broker legitymuje się wobec swoich klientów oraz zakładów ubezpieczeń  zezwoleniem na wykonywanie działalności brokerskiej. Jest […]

Dystrybucja ubezpieczeń

Jest to termin wprowadzony ustawą z 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Polega ona na doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia, udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia. Dystrybucja ubezpieczeń polega również na udzielaniu informacji za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów oraz opracowywaniu rankingu produktów […]

Analiza potrzeb klienta (APK)

Analiza potrzeb klienta należy do podstawowych obowiązków dystrybutora ubezpieczeń, jakim są m.in. agent i broker ubezpieczeniowy. Jej celem jest umożliwienie klientowi podjęcie świadomej decyzji, tak aby zawierana umowa ubezpieczenia (ew. umowa gwarancji ubezpieczeniowej) odpowiadała jego wymaganiom i potrzebom. Analiza, tak jak i samo podjęcie decyzji przez Klienta, powinny być udokumentowane przez dystrybutora, w formie np. […]

Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się w wypadku śmierci poszkodowanego, przysługującym najbliższym członkom rodziny, jeśli wykażą, że na skutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.  Polega ono na określeniu różnicy między sytuacją majątkową bliskich po śmierci poszkodowanego, a sytuacją w jakiej by się znaleźli, gdyby śmierć nie nastąpiła. Stosowane (adekwatne) odszkodowanie ma na celu […]

Reprezentant ds. roszczeń

Reprezentant ds. roszczeń jest pełnomocnikiem ubezpieczyciela odpowiedzialnego za skutki wypadku, którego powołuje każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 (OC, z wyjątkiem OC przewoźnika). Reprezentant ustanawiany jest w każdym kraju członkowskim Systemu Zielonej Karty i może nim być osoba fizyczna lub prawna zamieszkała lub posiadająca siedzibę w państwie członkowskim, w którym jest ustanowiona. Reprezentant […]