Do przychodu wlicza się całość odszkodowania z AC

Podatnik musi zaliczyć do przychodu całość odszkodowania wypłaconego mu z polisy AC, jeśli nawet wcześniej ujął on w kosztach tylko trzy czwarte wydatków na naprawy powypadkowe – nieprawomocnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt. I Sa/GD 1445/19). Zdaniem WSA, kwota otrzymana od ubezpieczyciela odpowiada wartości poniesionego wydatku, lecz nie stanowi jego zwrotu. Wydatek […]

Zadośćuczynienie dla bliskich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych

22 października 2019 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów IKNiSP (sygn. akt I NSNZP 2/19), w której Izba zanegowała możliwość przyznania osobom bliskim poszkodowanego zadośćuczynienia z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych. Rozstrzygniecie to pozostaje w sprzeczności z trzema jednobrzmiącymi uchwałami z 27 marca 2018 r. (skład 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego; sygn. III […]

Zwrot kosztów nowych części zamiennych

W uchwale z 12 kwietnia (sygn. akt III CZP 80/11) Sąd Najwyższy wskazał, iż: „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi […]

Pojazd zastępczy dla poszkodowanego:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytania poświęcone zadośćuczynieniu po śmierci najbliższego członka rodziny, w  uchwale z dnia 13 lipca 2011 roku (sygn. akt III CZP 32/11) wskazał: „Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art 24 § 1 k.c., także wtedy, gdy śmierć […]

Szkody wyrządzone przez kierującego pasażerowi będącemu współposiadaczem pojazdu

Sąd Najwyższy w dniu 7 lutego 2008 r. po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, potwierdzając jednocześnie jego stanowisko podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 115/07) w następującej treści: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem w tym także pasażerowi będącemu wraz […]

Poszkodowany pasażer jako współposiadacz pojazdu

W dniu 7 lutego 2008r. Sąd Najwyższy z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 115/07),o następującej treści: "Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu" Sąd w […]

Odszkodowanie z OC zawsze z VATem

Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu ustalone według cen części zamiennych i usług obejmuje kwotę podatku od towarów i usług VAT w zakresie w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego. Uchwała SN z dnia 17 […]

Kradzież samochodu z kierowcą

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2002 r. (IV CKN 1421/00) Szczególnie zuchwała kradzież pojazdu, strzeżonego osobiście przez znajdującego się przy nim posiadacza, objęta jest ubezpieczeniem autocasco, bez względu na to, czy pojazd był również zabezpieczony w sposób przewidziany na wypadek utraty nad nim pieczy przez właściciela. Stanowisko przeciwne pozostawałoby w sprzeczności z funkcją […]

  • 1
  • 2