Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem dziesięciu lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa. Ten okres przedawnienia nie dotyczy posiadacza pojazdu ponoszącego z kierowcą odpowiedzialność solidarną, jeśli nie jest to odpowiedzialność za cudzy czyn.rn

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2003 r. (sygn. akt V CKN 1664/00).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *