Zadośćuczynienie dla bliskich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych

22 października 2019 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów IKNiSP (sygn. akt I NSNZP 2/19), w której Izba zanegowała możliwość przyznania osobom bliskim poszkodowanego zadośćuczynienia z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych. Rozstrzygniecie to pozostaje w sprzeczności z trzema jednobrzmiącymi uchwałami z 27 marca 2018 r. (skład 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego; sygn. III […]

Reprezentant ds. roszczeń

Reprezentant ds. roszczeń jest pełnomocnikiem ubezpieczyciela odpowiedzialnego za skutki wypadku, którego powołuje każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 (OC, z wyjątkiem OC przewoźnika). Reprezentant ustanawiany jest w każdym kraju członkowskim Systemu Zielonej Karty i może nim być osoba fizyczna lub prawna zamieszkała lub posiadająca siedzibę w państwie członkowskim, w którym jest ustanowiona. Reprezentant […]

System Zielonej Karty

System Zielonej Karty powstał 25 stycznia 1949 roku na mocy Rekomendacji Genewskiej Nr 5 Organizacji Narodów Zjednoczonych, skierowanej do rządów europejskich krajów członkowskich ONZ. System ten funkcjonuje praktycznie od 1 stycznia 1953 r., a w Polsce od 1958 r. Podstawowe cele Systemu to maksymalna ochrona posiadacza pojazdu, zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla poszkodowanych w wypadkach spowodowanych […]

Wypłaty rent mimo wyczerpania sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podaje, iż z ankiety przeprowadzonej wśród zakładów ubezpieczeń wynika, że można się spodziewać w niedługim terminie ok. 60 wniosków o wypłatę renty szczególnej na podstawie obowiązujących od niedawna przepisów dot. zmian limitów sum gwarancyjnych i przyznających prawo do takiego świadczenia mimo wyczerpania sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów. Chodzi w […]

Brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Uprawnionymi do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są przede wszystkim: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, UFG. Sankcją za brak spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia jest opłata karna. Jej wysokość jest równa: a) samochody osobowe – wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe […]

Kiedy musimy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Generalnie, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z 2003 r., posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu. Jednak, w określonych przypadkach, obowiązek ubezpieczenia powstaje też: • przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu (pojazdy samobieżne oraz historyczne), […]