Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje swojego klienta, tj. wykonuje czynności brokerskie na podstawie stosownego zlecenia udzielonego mu przez mocodawcę.

Istotą działalności brokerskiej jest udzielenie klientowi porady opartej o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych oraz udzielenie rekomendacji.

Broker legitymuje się wobec swoich klientów oraz zakładów ubezpieczeń  zezwoleniem na wykonywanie działalności brokerskiej. Jest to obok wspomnianych wyżej, analizy i rekomendacji, jeden z wielu obowiązków, jakie musi spełnić ten pośrednik ubezpieczeniowy. Są nimi również, m.in. poinformowanie klienta o firmie, pod którą wykonuje działalność brokerską, adresie swojej siedziby, numerze wpisu do rejestru brokerów.

Ponadto broker zobowiązany jest przekazać klientowi informację o produkcie ubezpieczeniowym, poinformować klienta o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, czy też o możliwości złożenia reklamacji, bądź wniesienia skargi.

Brokerem ubezpieczeniowym może być m.in. osoba fizyczna, która spełnia określone warunki wymagane prawem. Do najważniejszych należą: pełna zdolność do czynności prawnych, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, zdanie egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (lub zwolnienie z egzaminu), co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Obowiązkiem brokera jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *