Komornik rozpoczął egzekucję sądowego wyroku o licytacji parafii w Dalikowie. Nie doszło do porozumienia pomiędzy rzymskokatolicką parafią a rodziną 20-letniej Agnieszki M., którą 6 lat temu przygniótł na parafialnym cmentarzu konar drzewa. Wszystkich późniejszych kłopotów można było uniknąć, gdyby parafia miała ubezpieczenie OC.

Tymczasem parafii grozi licytacja – ma wypłacić prawie 400 tys. zł odszkodowania. Dziewczyna po wypadku na cmentarzu jest niepełnosprawna, a sąd przyznał jej odszkodowanie. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że winę ponosi parafia administrująca cmentarzem, ponieważ gałąź była uszkodzona. Zatem parafia powinna wypłacić odszkodowanie. Sąd apelacyjny podtrzymał tę decyzję. Kasację wyroku odrzucił Sąd Najwyższy.

Oprócz dożywotniej renty w wysokości 1450 zł Agnieszka powinna była otrzymać prawie 130 tys. zł odszkodowania plus odsetki. Po 6 latach, jakie upłynęły od wypadku, suma urosła do ponad 350 tys. zł. Parafia do tej pory nie może wypłacić tych pieniędzy, dlatego grozi jej licytacja.

Łódzka kuria zaproponowała poszkodowanej 100 tys. zł pod warunkiem rezygnacji z dodatkowych roszczeń. Matka dziewczyny nie zgodziła się na to. Domaga się co najmniej 250 tys. zł. Jej zdaniem, pieniądze te pozwoliłyby córce na specjalistyczne leczenie. Wśród nieruchomości, które mają być wycenione i zlicytowane, są: kościół, plebania z ogrodem, czterohektarowe pole z niewielkim budynkiem i cmentarz.

– We współczesnym świecie koniecznością jest ubezpieczanie kościołów – w ten sposób ks. Jan Drob, ekonom Konferencji Episkopatu Polski, skomentował informację o licytacji kościoła. Jak powiedział, ogólna świadomość konieczności ubezpieczenia się jest bardzo niska i to nie tylko wśród księży. – Dopiero dziś zaczynamy się zastanawiać i mówić o ubezpieczeniu – podkreśla. Jego zdaniem, we współczesnym świecie koniecznością jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dotyczy to także kościołów, innych budynków sakralnych, w tym cmentarzy. Zapytany, czy w tym konkretnym przypadku łódzka kuria biskupia mogłaby przejąć zobowiązanie parafii, ks. Drob stwierdził, że raczej nie ma takiej możliwości. – To są dwa odrębne „byty prawne”. Kuria może natomiast wspomóc parafię, ale to już zależy od wewnętrznych uregulowań – podkreślił.

Ks. Drob zaznaczył jednak, że z jego proboszczowskiego doświadczenia wynika, iż wielu spraw nie da się przewidzieć. – Nie można przewidzieć, czy gałąź się złamie, czy też nie. A wycięcie jakiegoś drzewa obwarowane jest często całym stosem pozwoleń i dokumentów, które są bardzo kosztowne – powiedział.

Kościół jak firma

Na zachodzie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i prywatnych należy do najpopularniejszych rodzajów polis. W Polsce ten rodzaj zabezpieczenia swoich interesów dopiero raczkuje, ale również u nas OC przestaje się kojarzyć tylko z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.rnrnPojawiły się nawet oferty adresowane specjalnie do instytucji kościelnych. I tak na wniosek kościelnych osób prawnych oraz dzięki stałej współpracy CONCORDIA WIELKOPOLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych stworzyło pakiet ubezpieczeniowy dla Kościoła. Celem jest dostosowanie zakresu ochrony do specyfiki ryzyk, jakie występują w diecezjach, parafiach, domach zakonnych żeńskich i męskich oraz organizacjach z nimi związanych. Pakiet daje kościelnym osobom najlepszą ochronę przy minimalizacji składki.

Ubezpieczenie obejmuje ubezpieczenie majątku kościelnego, odpowiedzialność cywilną oraz następstw nieszczęśliwych wypadków osób duchownych i innych sprawujących obowiązki kościelne.rnrn– Korzystając z oferty PZU SA, parafie kościelne mogą zawrzeć ubezpieczenie OC ogólne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – mówi Magdalena Olborska z biura prasowego firmy. W ramach umowy PZU SA przejmuje odpowiedzialność cywilną każdego podmiotu, który w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem wyrządził szkodę osobie trzeciej. Szkoda osobowa polega na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczenie obejmuje również straty materialne, np. zniszczenie lub uszkodzenie mienia należącego do osoby trzeciej. Zgodnie z §4 pkt 1 ogólnych warunków ubezpieczenia OC, PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający/ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

W ramach umowy PZU SA finansuje wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia rozmiarów i okoliczności powstania szkody. Jednocześnie pokrywa uzasadnione koszty procesu związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego oraz koszty związane z działaniami zapobiegającymi zwiększaniu się szkody.

Górną granicę odpowiedzialności PZU SA za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyznacza suma gwarancyjna. Nie może ona być wyższa niż 2 mln dol. Przypadki zawarcia umowy na wyższą sumę gwarancyjną zdarzają się sporadycznie. Wysokość składki za ubezpieczenie ustala wówczas centrala PZU SA w porozumieniu z reasekuratorem.

Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę zawarto na inny okres. Składka roczna może być w uzasadnionych przypadkach opłacana w ratach.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA ma również w swojej ofercie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia. Ubezpieczenie OC deliktowej adresowane jest do wszelkich podmiotów mogących ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.

Gdy przedsiębiorca wyrządzi szkodę innej osobie lub w jej majątku, WARTA poniesie koszty jej naprawienia. Firma pokrywa jeszcze inne towarzyszące zdarzeniu wydatki, np. wynagrodzenia rzeczoznawców, obrony sądowej itp.

Ubezpieczenie może być dostosowane do specyfiki działalności lub posiadanego mienia każdej firmy poprzez możliwość wyboru kilkunastu klauzul, np.:

– włączenia odpowiedzialności cywilnej najemcy,

– włączenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z prowadzenia działalności hotelarskiej i wiele innych.

Nie da się ukryć, że prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. TU Allianz Polska SA proponuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej. Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Istotne jest, że Allianz pokrywa nie tylko faktyczną szkodę, ale również utracone korzyści. Jest to bardzo ważny element zakresu odpowiedzialności, gdyż szkody następcze bardzo często przewyższają swoją wysokością faktyczną wartość uszkodzonego lub zniszczonego mienia przy szkodzie rzeczowej lub kwotę uszczerbku na zdrowiu przy szkodzie osobowej. Suma gwarancyjna nie powinna być niższa niż 100 000 zł. Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest każdorazowo w zależności od faktycznych potrzeb i oczekiwań klienta. W większości przypadków przy ustalaniu wysokości składki brany jest pod uwagę obrót firmy lub liczba zatrudnionych pracowników.

W ubezpieczeniach małych lub średnich firm występuje także składka stała, niepodlegająca rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia. W granicach swej odpowiedzialności Allianz zobowiązany jest do:rn– zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczającemu roszczeń;

– udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej również w razie niezasadności roszczeń;

– wypłaty odszkodowania, które ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z tytułu ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia i którego wysokość została ustalona przez Allianz na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

W ramach ubezpieczenia Allianz pokrywa także dodatkowe koszty, wśród których należy wymienić:rn– koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z Allianz w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody;

– niezbędne koszty działań podjętych przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były właściwe, nawet w sytuacji, gdyby okazały się bezskuteczne;

– niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Allianz lub za jego zgodą, nawet w razie wątpliwości, czy powstała szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia;

– jeżeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność ubezpieczającego zostanie przeciwko niemu wdrożone postępowanie karne, Allianz pokryje koszty obrony, jeśli zażądał jej powołania lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

Świadczenia te płacone są przez Allianz i nie wyczerpują sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC dla osób prywatnychrnrnOfiarą nieszczęśliwego wypadku może paść każdy, nic więc dziwnego, że OC zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością również wśród osób prywatnych.

W Polsce już kilka towarzystw, m.in.: Allianz, Generali, PZU, InterRisk, Warta czy Europa, zdecydowało się na wprowadzenie takiego ubezpieczenia do swojej oferty. Zazwyczaj umowa OC jest dodatkiem np. do ubezpieczenia mieszkania. Tymczasem z takiej polisy można skorzystać nawet wtedy, gdy nasze dzieci stłuką szybę lub spowodują kolizję drogową czy też na nieodśnieżonym chodniku przy naszym domu ktoś złamie nogę i z tego powodu nie będzie mógł wybrać się na wykupioną wycieczkę do Grecji. Takich sytuacji jest wiele i może być to sporym argumentem do przekonania klienta. Ważna jest informacja, co daje wykupione ubezpieczenie. Ważny jest zasięg obowiązywania takiej polisy, tzn. czy obowiązuje ona na terenie całego kraju, czy tylko jedynie naszego miasta, osiedla albo domu. Ze względu na rosnące zainteresowanie klientów ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym firmy ubezpieczeniowe zaczęły oferować je jako samodzielne produkty. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Dodatkową ochroną objęte mogą być ewentualne szkody np. w wynajmowanym mieszkaniu. Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym zwykle działają na terytorium całej Polski, ale ich zakres może być za dodatkową opłatą rozszerzony na zagranicę, np. na czas urlopu. Wykupienie OC w życiu prywatnym nie jest bardzo drogie, przy sumie ubezpieczenia wysokości 10 tys. zł składka np. w Warcie wynosi 20 zł.

Są jednak pewne ograniczenia – towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania m.in. za szkody wyrządzone z winy umyślnej, a także jeśli działamy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Spod odpowiedzialności wyłączone są również szkody związane z uprawianiem sportów ekstremalnych i wyczynowych, np. skoków bungee czy sportów motorowodnych. W ogólnych warunkach umów możemy się również spotkać z wyłączeniem odpowiedzialności wobec osób bliskich.

Jak się okazuje, mimo recesji na rynku ubezpieczeniowym polisy OC cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jest to korzystne dla wszystkich, co pokazuje przykład z kościołem w Dalikowie. Można powiedzieć, że wypadek zwiększył świadomość ubezpieczeniową nie tylko osób duchownych. Szkoda tylko, że sprawdziło się staropolskie przysłowie, które nadal zachowuje swoją aktualność – „Mądry Polak po szkodzie”.

Kazimierz Serwin

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *