731,2 mln zł składki przypisanej: 770,4 mln UNIQA TU SA, 960,8 mln zł UNIQA TU Na Życie SA; 15,1 mln zysku netto: 12,9 mln spółki majątkowej i 2,2 mln spółki życiowej; znaczący wzrost w strategicznych liniach biznesu: ubezpieczeniach mieszkań i domów (14%), ubezpieczeniach zdrowotnych (58%) oraz produktach życiowych ze składką regularną (38,5%).

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

W 2009 roku Grupa UNIQA w Polsce zanotowała wzrost składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach non-life na poziomie 2,9% do kwoty 770,4 mln zł.

UNIQA osiągnęła wysokie wskaźniki wzrostu składki w strategicznie ważnych dla grupy liniach biznesu: w ubezpieczeniach mieszkań i domów (wzrost o 14%), ubezpieczeniach zdrowotnych (wzrost o 58%), ubezpieczeniach ogniowych (wzrost o 7%) oraz ubezpieczeniach sprzedawanych za pośrednictwem Raiffeisen Banku. Wzrost zanotowano również w ubezpieczeniach assistance (+78%). Łącznie w ubezpieczeniach nie-komunikacyjnych UNIQA osiągnęła wzrost składki o 7,3%.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych wyniki sprzedaży UNIQA za rok 2009 odzwierciedlają tendencje panujące w branży – składka z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosła o 2,6% a w ubezpieczeniu Auto Casco spadła o 4,3%. W obydwu przypadkach są to wyniki lepsze od wyników rynku.

Wynik finansowy przed opodatkowaniem UNIQA TU SA za rok 2009 wyniósł 16,8 mln zł i był lepszy od wyniku osiągniętego w roku 2008 o 19%. Poprawa wyniku została osiągnięta dzięki prawie 10% wzrostowi składki zarobionej brutto oraz aktywnej polityce kontroli kosztów, która pozwoliła utrzymać koszty inne niż prowizje na poziomie zbliżonym do roku 2008, pomimo wzrostu składki. Na poprawę wyniku finansowego wpływ miały również wyższe niż w roku 2008 dochody z działalności lokacyjnej. Zysk netto UNIQA TU SA wyniósł 12,9 mln zł.

Wszystkie dane porównawcze uwzględniają wyniki TU Filar SA za I kwartał 2008 roku – przed połączeniem z UNIQA TU SA.rnrnNa dzień 31 grudnia 2009 roku UNIQA TU SA spełnia wszystkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosi 255% a kapitału gwarancyjnego 764%. Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami wynosi 112%.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

UNIQA TU na Życie SA uzyskało w 2009 roku składkę przypisaną brutto w wysokości 960,8 mln zł.

Składka regularna wyniosła 47,2 mln zł, co w porównaniu z 2008 rokiem oznacza 38,5% wzrost. Kluczowe znaczenie miał tu rozwój ubezpieczeń grupowych (108% wzrost) oraz wysokie dynamiki w pozostałych grupach – w produktach indywidualnych (wzrost o 19%) i bankowych ubezpieczeniach kart i kredytów (15%). Składka jednorazowa wyniosła 913,6 mln zł, i podobnie jak w poprzednich okresach wynika głównie ze sprzedaży Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie.

Dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną oraz ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów przyczyniły się do znacznej poprawy wyniku finansowego. Zysk brutto UNIQA TU na Życie S.A. za rok 2009 wyniósł 2,5 mln zł; natomiast wynik finansowy netto wyniósł 2,2 mln zł wobec 0,8 mln zł w 2008 roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku UNIQA TU na Życie SA spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosi 144% a kapitału gwarancyjnego 357 %. Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami wynosi 108%.

Komentarz

– Dynamiczny rozwój w strategicznych linach biznesowych i znacząca poprawa wyników finansowych powodują, że na miniony rok patrzymy z prawdziwą satysfakcją. Należy podkreślić, że jednocześnie był to czas kiedy UNIQA ponosiła wysokie nakłady na rozwój – otworzyliśmy nowe telefoniczne Centrum Pomocy, wprowadziliśmy możliwość likwidacji szkód przez internet; rozpoczęliśmy także prace nad właśnie wdrożonym innowacyjnym Portalem Obsługi Sprzedaży.

W roku 2010 UNIQA będzie kontynuować strategię zrównoważonego wzrostu w oparciu o wielokanałowy model dystrybucji i kompleksową ofertę produktową. Naszą ambicją jest dalszy wzrost w tempie wyprzedzającym rynek. Prowadzimy dalsze działania mające na celu zwiększenie satysfakcji naszych klientów, agentów i partnerów. Realizujemy misję Ubezpieczyciela Nowej Generacji – nowoczesnej, elastycznej firmy, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom rynku – podsumował Hans Christian Schwarz, wiceprezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Źródło: Uniqa TU SA

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *