środa, 23 maj 2007

Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU po czterech kwartałach 2006 roku wyniósł 3 704,5 mln zł. Grupa poprawiła tym samym wynik roczny o 15,2 proc.

Ubiegły rok PZU SA zakończył zyskiem netto w wysokości 3 280,9 mln zł, czyli wyższym o 21,8 proc. w porównaniu do wyniku osiągniętego w 2005 roku. Dobrym wynikiem może pochwalić się również PZU Życie SA, którego zysk netto w 2006 roku zwiększył się o 36,8 proc. osiągając poziom 1 936,3 mln zł.


Składka przypisana brutto Grupy wyniosła 15 454,1 mln zł, co oznacza, że wzrosła o 12,4 proc. w stosunku do 2005 roku. Największy udział w przychodach Grupy miał PZU SA, którego przypis składki na koniec 2006 roku osiągnął wartość 7 677,4 mln zł i był wyższy w stosunku do ubiegłego roku o 0,3 proc.
– Pomimo niższego przypisu z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych spółka majątkowa odnotowała duży wzrost sprzedaży w pozostałych grupach ubezpieczeń, m.in. finansowych, OC ogólnych. W efekcie w II półroczu ubiegłego roku udało się przełamać spadek sprzedaży odnotowywany jeszcze na początku 2006 roku – powiedział Mirosław Panek, członek zarządu PZU SA.rnrn W 2006 roku PZU Życie SA zebrał łącznie 7 589,8 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku aż o 24,5 proc.

– Tak dynamiczne zwiększenie przypisu składki jest efektem intensywnego rozwoju sprzedaży produktów bancassurance, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej dynamiki w pozostałych grupach ubezpieczeń na życie, zwłaszcza w indywidualnych i grupowych ubezpieczeniach inwestycyjnych – powiedział Piotr Kuszewski, wiceprezes zarządu PZU Życie SA.

Kwota odszkodowań brutto wypłaconych przez PZU SA w roku ubiegłym osiągnęła poziom 4 368,4 mln zł i była wyższa o 1,7 proc. w porównaniu do 2005 roku. W tym okresie łączna wartość świadczeń brutto w PZU Życie SA wyniosła 4 276,1 mln zł. Wzrost ogólnej kwoty odszkodowań w PZU Życie o 7,4 proc. jest efektem w szczególności wyższych wykupów w ubezpieczeniach z funduszem inwestycyjnym, a także wyższych świadczeń w ubezpieczeniach grupowych oraz indywidualnych ubezpieczeniach na życie i dożycie.

Wynik techniczny PZU SA na koniec 2006 roku wyniósł 1 362,1 mln zł i był wyższy od osiągniętego w 2005 roku o 38,7 proc. W głównej mierze to efekt zmiany programu reasekuracyjnego, jak również spadku wskaźnika szkodowości. Poprawę wyniku technicznego o 42,9 proc. (wzrost do poziomu 2 265,5 mln zł) PZU Życie SA zawdzięcza między innymi wyższej dochodowości lokat związanej ze wzrostem aktywów.

Wyniki z działalności lokacyjnej w PZU SA były wyższe od osiągniętych w 2005 roku o 11,8 proc. Zwiększenie przychodów z lokat wynikało głównie ze wzrostu wartości dywidendy otrzymanej z PZU Życie SA w 2006 roku (1 405,2 mln zł) w porównaniu do 2005 roku (956,1 mln zł). Z kolei PZU Życie SA na działalności lokacyjnej zanotował wynik o 3,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W 2006 roku koszty działalności ubezpieczeniowej zwiększyły się w PZU SA o 5,6 proc. Ich wzrost w stosunku do 2005 roku był spowodowany wyższymi kosztami wynagrodzeń wynikających z realizacji porozumień płacowych oraz zwiększonymi wydatkami na rozwój systemów informatycznych. Spółka odnotowała również wzrost kosztów akwizycji, co było spowodowane zwiększonymi inwestycjami w rozwój sieci sprzedaży.

Podobna sytuacja miała miejsce w PZU Życie SA, którego łączne koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły o 2,8 proc., przy czym spółka życiowa odnotowała nieznaczny spadek kosztów administracyjnych, ale wzrosły za to koszty akwizycyjne, głównie z powodu znaczącego zwiększenia sprzedaży przez kanał bankowy.

PZU SA w dalszym ciągu utrzymuje niezwykle korzystny poziom wskaźnika mieszanego1, co potwierdza efektywność działalności ubezpieczeniowej spółki. Wskaźnik ten obrazuje udział poniesionych kosztów i wypłaconych odszkodowań w składce. Wartość tego wskaźnika na koniec 2006 roku wyniosła 83,8 proc.

Kapitały własne Grupy PZU wzrosły w 2006 roku o 22,4 proc., osiągając poziom 13 328,9 mln zł. Wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wzrosły zarówno w PZU SA jak i w PZU Życie SA, osiągając na koniec 2006 roku odpowiednio: 1004,5 proc. oraz 297,1 proc. Mimo stale rosnącej kapitalizacji spółek na wysokim poziomie utrzymuje się wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), wynoszący dla Grupy PZU 30,6 proc.Podobnie jak główne spółki Grupy PZU, poprawę wyników zanotowało również PTE PZU SA, zamykając 2006 rok zyskiem netto na poziomie 83,9 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2005 o 25,8 proc. 29 grudnia 2006 roku OFE PZU „Złota Jesień” zajmował trzecią pozycję na rynku zarówno pod względem wielkości aktywów jak i liczby członków. Aktywa netto OFE PZU „Złota Jesień” wzrosły w 2006 roku o 36 proc. do 15 985,6 mln zł. Liczba członków OFE PZU „Złota Jesień” zwiększyła się o 3,9 proc.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *