W pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa PZU osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 1 144,9 mln zł. Oznacza to, że Grupa utrzymała pozycję lidera na krajowym rynku ubezpieczeń oraz miejsce w czołówce najbardziej dochodowych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Składka przypisana brutto Grupy PZU wyniosła na koniec pierwszego kwartału 4 155,4 mln zł, co oznacza wzrost o 5 proc. Z ogólnej kwoty na PZU SA przypada 2 302,3 mln zł, na PZU Życie SA zaś 1 801,1 mln zł. Przypis składki w ubezpieczeniach majątkowych osiągnął poziom nieznacznie wyższy (wzrost o 1 proc.) w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

– Utrzymaliśmy i wzmocniliśmy pozytywny trend odnotowany w poprzednich dwóch kwartałach. Wzrost przypisu składki jest efektem wyższych przychodów z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, które skompensowały z naddatkiem spadek przypisu składki z polis komunikacyjnych OC i AC – mówi Mirosław Panek, członek zarządu PZU SA, odpowiedzialny za finanse.

Przypis składki PZU Życie SA zwiększył się w omawianym okresie o 7,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost przypisu składki odnotowano we wszystkich kanałach dystrybucji oraz w większości grup produktów. Na dużą uwagę zasługują wyniki sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych – wzrost o ponad 40 proc. Dynamicznie rozwijał się przypis składki z ubezpieczeń zawieranych za pośrednictwem banków (bancassurance). Spółka utrzymała pozycję lidera na rynku ubezpieczeń grupowych.

Kwota odszkodowań brutto wraz z kosztami likwidacji osiągnęła w pierwszym kwartale br. w PZU SA poziom 1 146,4 mln zł, natomiast w PZU Życie SA 1 222,6 mln zł (wzrost odpowiednio o 1,4 proc. oraz 10,1 proc). Wyższy poziom wypłaconych przez PZU Życie SA odszkodowań i świadczeń spowodowany był m.in. zwiększeniem wypłat świadczeń z polis inwestycyjnych, wynikającym z systematycznego wzrostu wielkości tego portfela.

Wynik techniczny i koszty działalności ubezpieczeniowej.

Techniczny wynik ubezpieczeń w PZU SA po pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnął wartość 377 mln zł. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 730,3 mln zł. Na poziom tego wyniku istotny wpływ miał wzrost poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wynikało to z obniżenia stopy technicznej dla większości ubezpieczeń do 3,3 proc. Jednocześnie w pierwszym kwartale 2007 roku nastąpiły zmiany poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń grupowych.

– PZU Życie obniża stopy techniczne od 2003 roku. Wzrost wysokości rezerw, spowodowany zmianą stopy technicznej znacząco wpłynął na wynik techniczny spółki w pierwszym kwartale 2007 roku – wyjaśnia Piotr Kuszewski, wiceprezes PZU Życie SA do spraw finansowych.

W analizowanym okresie wzrosły dochody z lokat Grupy PZU, które wyniosły na koniec pierwszego kwartału 978,7 mln zł. W PZU SA wzrost wyniku lokacyjnego wyniósł 4,2 proc., a w PZU Życie SA – 7,0 proc. Związane jest to ze wzrostem wartości lokat w obu spółkach oraz z dobrą polityką inwestycyjną.

Odnotowany po pierwszym kwartale 2007 roku wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej w PZU SA o 9,1 proc. spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem kosztów akwizycji. Koszty działalności ubezpieczeniowej w PZU Życie SA pozostały na prawie niezmienionym poziomie. Spółka zawdzięcza to stabilizacji kosztów administracyjnych.

Wynik netto

PZU SA odnotował wzrost zysku netto o 1,4 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) zamykając pierwszy kwartał 2007 roku wynikiem na poziomie 542,3 mln zł.

Największy udział w wyniku finansowym Grupy miał PZU Życie SA. Zysk netto Spółki wyniósł w pierwszym kwartale br. 627,4 mln zł, co oznacza spadek o 24,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przyczyną tego spadku było opisane wcześniej obniżenie stopy technicznej, a w konsekwencji wzrost poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

– Na koniec pierwszego półrocza zysk netto będzie porównywalny do osiągniętego na koniec czerwca 2006 roku, gdyż w roku ubiegłym operacja obniżenia stopy technicznej została przeprowadzona w II kwartale – powiedział Piotr Kuszewski, wiceprezes PZU Życie SA.

Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa

Potwierdzeniem wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej PZU SA jest utrzymywanie niskiego poziomu wskaźnika mieszanego, który pomimo wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na koniec pierwszego kwartału 2007 roku wyniósł 86,2 proc.

W pierwszym kwartale 2007 roku wzrosły kapitały własne Grupy PZU, osiągając na koniec marca wartość 14 589,8 mln zł. W obydwu spółkach wzrósł poziom pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi. W PZU SA wyniósł on 1056,0 proc., a w PZU Życie SA 338,5 proc., co stanowi pełną gwarancję pokrycia przez spółki wszystkich zobowiązań wobec swoich klientów.

Poprawę wyników zanotowało PTE PZU SA zamykając pierwszy kwartał 2007 roku zyskiem netto na poziomie 25,5 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego o 12,3 proc.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *