Grupa UNIQA w Polsce zanotowała w I kwartale 2009 roku 6,9 proc. wzrost w ubezpieczeniach non-life. Składka przypisana brutto osiągnęła w 1 kwartale 2009 roku kwotę prawie 203 mln zł.

Na wzrost sprzedaży podobnie jak w roku ubiegłym największy wpływ kwotowy miały ubezpieczenia komunikacyjne – sprzedaż ubezpieczeń Auto Casco wzrosła o 6 proc., a ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o 9 proc.

Obok portfela komunikacyjnego spółka majątkowa zebrała więcej składek z ubezpieczeń mieszkaniowych i technicznych (w obu przypadkach wzrost wyniósł 11 proc.), zdrowotnych (wzrost o 31 proc.) oraz gwarancji finansowych (wzrost o 36 proc.), jak również ubezpieczeń związanych z produktami bankowymi, oferowanych przez strategicznego partnera UNIQA w zakresie bancassurance – grupę Raiffeisen.

Szkodowość brutto wyniosła po 1 kwartale 2009 roku 61,8 proc. i była nieznacznie wyższa niż w I kwartale roku 2008 (61 proc.). Na wzrost szkodowości wpływ miała duża szkoda w ubezpieczeniach ogniowych jak również zmiana struktury portfela, w którym wzrósł udział ubezpieczeń komunikacyjnych.

Z drugiej jednak strony, dzięki znacznemu wzrostowi przypisu a w konsekwencji składki zarobionej, spółka obniżyła wskaźnik kosztów (obejmujący koszty akwizycji i administracji), który w porównaniu z I kwartałem 2008 roku spadł z 32,6 proc. do 31 proc.

W efekcie spółka poprawiła wynik techniczny, który wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 2,3 mln zł do kwoty 2,1 mln zł.

Zysk brutto spółki majątkowej UNIQA wyniósł po 3 miesiącach 2009 roku 7,2 mln zł. Po eliminacji efektu amortyzacji wartości firmy powstałej w wyniku połączenia UNIQA TU SA i TU Filar SA zysk brutto wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 4 proc.rnrnNa dzień 31 marca 2009 roku UNIQA TU spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności, zarówno jeżeli chodzi o pokrycie marginesu wypłacalności jak i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Z kolei UNIQA TU na Życie SA w I kwartale 2009 roku odnotowała wzrost składki przypisanej na poziomie 36,4 proc., dzięki czemu towarzystwo zainkasowało 289 mln zł z tytułu sprzedaży swoich polis.

W przypadku produktów ze składką regularną wartość przypisu wyniosła 10,3 mln zł, co oznacza wzrost o 39,7 proc. Przypis z produktów ze składką jednorazową wyniósł 278,7 mln zł i wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku o 36,3 proc. Podobnie jak w roku 2008 wzrost składki jednorazowej wynika z rozwoju produktów oferowanych w oparciu o kanał bankowy w szczególności ubezpieczenia „Kapitał & Pewność" sprzedawanego we współpracy z Raiffeisen Bank Polska.

W zakresie składki regularnej dużą dynamikę wykazują ubezpieczenia grupowe, których wzrost w I kwartale 2009 roku wyniósł 128 proc.

Rozwój sprzedaży oraz kontrola poziomu ponoszonych kosztów przyczyniły się do poprawy wyniku technicznego ubezpieczeń na życie, który w I kwartale 2009 roku wyniósł 0,3 mln zł wobec 0,1 mln zł w I kwartale 2008 roku.

Wynik finansowy brutto spółki za I kwartał 2009 roku wyniósł 0,12 mln zł wobec nieznacznej straty w analogicznym okresie roku 2008.

Na dzień 31 marca 2009 roku UNIQA TU na Życie SA spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Wskaźnik pokrycia środkami własnymi marginesu wypłacalności wyniósł 113 proc., kapitału gwarancyjnego 313 proc. a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami ponad 103 proc.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *