Tworzenie przejrzystej komunikacji społecznej w dziedzinie usług finansowych – to cel długofalowej współpracy, jaką Grupa Ergo Hestia nawiązała z Radą Języka Polskiego. Przedstawiciele sopockiego ubezpieczyciela i językoznawcy podpisali list intencyjny w tej sprawie. Partnerami działań wynikających z dbałości o język polski są Uniwersytet Gdański, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Współpraca z Radą Języka Polskiego wpisuje się w działania Grupy Ergo Hestia zmierzające do podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej Polaków i zaufania społecznego wobec usług finansowych, w tym ubezpieczeń. rnrn- Zaufanie jest bazą, na której budujemy nasze relacje z klientem. By były udane, trzeba komunikować się w przejrzysty sposób, zrozumiałym językiem – mówi Małgorzata Makulska, wiceprezes Grupy Ergo Hestia.

Współpraca Ergo Hestii z Radą Języka Polskiego i pozostałymi partnerami ma służyć całemu środowisku. Chodzi o to, by klienci rozumieli dokumenty ubezpieczeniowe i mieli pełne zaufanie do obsługujących ich agentów ubezpieczeniowych.

– Współpraca Rady Języka Polskiego z Ergo Hestią będzie rozwijać się na kilku płaszczyznach. Językoznawcy przeanalizują teksty ubezpieczeniowe, nie tylko pod kątem poprawności użytych w nich wyrazów, sformułowań czy połączeń składniowych (oczywiście pamiętając o swoistości języka aktów prawnych), lecz także wskażą na takie użycie w nich języka, które może naruszać zasady etyki porozumiewania się. Ponadto bardzo ważne jest to, by teksty ubezpieczeń były formułowane językiem w pełni zrozumiałym dla klienta – i w tym zakresie językoznawcy mogą pomóc odpowiednio napisać tekst. I wreszcie język mówiony: język rozmów agentów ubezpieczeniowych z potencjalnymi klientami: należy prowadzić odpowiednie szkolenia, na których zwróci się uwagę na to, by był to język dostosowany do różnego typu sytuacji i do różnych odbiorców; plastyczny i rzeczowy, przekonujący, ale wolny od manipulacji słowami. I w tym zakresie współpraca obu instytucji może okazać się bardzo pożyteczna – mówi prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego.

W Grupie Ergo Hestia systematycznie podejmowane są działania mające na celu podnoszenie jakości językowej dokumentów ubezpieczeniowych. Dokonano między innymi ponownej redakcji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pakietu Hestia 7 – sztandarowego pakietu ubezpieczeniowego Hestii dla klientów indywidualnych – a ich tekst uzupełniono dodatkowymi komentarzami ułatwiającymi odbiorcom lekturę. Od dwóch lat Ergo Hestia prowadzi również program rekrutacyjno-szkoleniowy ARGO, w ramach którego do zawodu wchodzi nowe pokolenie ekspertów ubezpieczeniowych.

Na mocy porozumienia podpisanego w Warszawie 18 grudnia 2007 r. planowanych jest szereg przedsięwzięć. Między innymi zorganizowana zostanie pierwsza w Polsce konferencja poświęcona językowi sektora usług finansowych. Tym samym Ergo Hestia już po raz drugi wystąpi w roli inicjatora dialogu środowiskowego – wcześniej zorganizowała Pierwsze Forum Public Relations Towarzystw Ubezpieczeniowych (obecnie inicjatywa ta kontynuowana jest przez Polską Izbę Ubezpieczeń). Przedstawiciele Rady Języka Polskiego będą uczestniczyć w wykładach i odczytach dla słuchaczy Sopockiego Instytutu Ubezpieczeń powołanego przez Ergo Hestię. Powołany zostanie również cykliczny konkurs dla młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku o tematyce związanej z kulturą żywego słowa, sztuką autoprezentacji, umiejętnością posługiwania się poprawną polszczyzną w różnych dziedzinach życia. Kulminacja współpracy nastąpi podczas VII Forum Kultury Słowa zatytułowanego "Polskie języki. O językach środowiskowych i zawodowych" (Gdańsk-Sopot, październik 2008r.).

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *