Kierowca ma pełne prawo do zwrotu pieniędzy za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w momencie gdy ubezpieczyciel nie ponosi już ryzyka z tytułu zawartej umowy, bo właściciel np. sprzedał auto. W przypadku polisy OC jest łatwiej niż przy dobrowolnych ubezpieczeniach jak m. in. AC, ponieważ wszelkie kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem reguluje ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach. Bez względu na firmę ubezpieczeniową, zasady wszędzie pozostają te same. – przypomina Joanna Kubica, ekspertka internetowej porównywarki ubezpieczeń ipolisa.pl.

Kiedy przysługuje zwrot składki za ubezpieczenie OC?

Po nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w sytuacji:

1. wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza np. gdy po wypadku wyrejestrowujemy zniszczone auto;

2. odstąpienia od umowy w przypadku, gdy pojazd nie został zarejestrowany;

3. rozwiązania umowy ubezpieczeniowej w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu (w przypadku sprzedaży samochodu) – zwrot składki przysługuje poprzedniemu właścicielowi pojazdu;

4. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość;

5. wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do stacji demontażu;

6. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia wynikającego z zasady automatyzmu – przysługuje zwrot składki, ale z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony (czyli jeśli nieświadomie zawarłeś dwie umowy OC, o czym zorientujesz się po tygodniu, to musisz zapłacić ubezpieczycielowi za ochronę w ciągu tygodnia przez który byłeś u niego ubezpieczony.)

Teoria a praktyka – dogadaj się z kupującym w trakcie sprzedaży

Masz prawo do zwrotu składki pod warunkiem, że osoba kupująca pojazd wypowie zawartą przez ciebie umowę ubezpieczenia OC. To nabywca auta musi zrezygnować z ubezpieczenia, bowiem z chwilą kupna pojazdu przechodzą na niego prawa i obowiązki zbywcy. Wyłącznie od ciebie zależy jaką taktykę obejmiesz przy sprzedaży pojazdu: możesz wliczyć polisę OC w koszt pojazdu i przekazać ją sprzedającemu lub umówić się z nim co do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia i odzyskać zwrot za niewykorzystany okres ochrony.

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot składki za OC, najlepiej abyś w umowie kupna-sprzedaży zawarł odpowiedni zapis zobowiązujący nabywcę do wypowiedzenia OC. Możesz nawet przygotować sobie wcześniej pismo z wypowiedzeniem umowy, które kupujący powinien podpisać w twojej obecności. Lepiej mieć wszystko na piśmie, bo w przeciwnym wypadku nie będziesz w stanie zobowiązać drugiej strony do złożenia wypowiedzenia. Kupujący może korzystać z polisy OC która przeszła na niego wraz z samochodem do końca okresu na jaki została zawarta i nie ma obowiązku jej wypowiadać.

Nowe zasady przeliczania zwrotu składki

1. Po ostatniej nowelizacji ustawy zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, a nie jak było wcześniej, za każdy pełny miesiąc np. gdy kierowca nie wykorzystał 80 dni ochrony ubezpieczeniowej otrzyma zwrot za cały ten okres, a nie za dwa pełne miesiące czyli np. 61 dni (wcześniej kierowcy nie należałby się zwrot w przypadku 19 dni niepełnego miesiąca).

2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie czyli bez konieczności występowania ze stosownym wnioskiem, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia (lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu bądź od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy).

Autor analizy: Joanna Kubica, ipolisa.pl.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *