Znajdujące się w ofercie działających w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczenia turystyczne zapewniają bardzo szeroki zakres ochrony. Wciąż jednak zależy on od świadomości i wyobraźni osoby wybierającej się w podróż. A jak, niestety, widać było na tragicznym przykładzie katastrofy polskiego autokaru pod Grenoble, niejednokrotnie może on zaważyć na przyszłych losach ubezpieczonego i jego rodziny.rnrnUbezpieczenia turystyczne obejmują wiele rodzajów ryzyka, które mogą wchodzić w zakres ochrony ubezpieczeniowej. Jest to uzależnione od następujących czynników:

– towarzystwa, które ma w swojej ofercie taki produkt

– wariantu (podstawowy, rozszerzony).

Przykładowo: tego typu ubezpieczenia zawierają koszty: leczenia (KL), transportu i repatriacji, pobytu osoby towarzyszącej, pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), ratownictwa, OC w życiu prywatnym, zaginięcia bagażu, opóźnienia dostarczenia bagażu, przerwania podróży, udzielenia natychmiastowej pomocy: assistance (medyczne, samochodowe).

Dynamika wydarzeń we współczesnym świecie owoduje, że ubezpieczyciele coraz częściej uzupełniają swoje oferty o nowe sytuacje objęte ochroną ubezpieczeniową. Poza ceną jest to istotny element konkurencji na tym rynku. Dobrym przykładem jest Generali TU, które w nowym „Ubezpieczeniu Podróży Zagranicznej” wprowadziło ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego. Pierwszy przypadek umożliwia objęcie ochroną nie tylko utratę bagażu tradycyjnego (torby, walizki, plecaka itp. – do 100 proc. wartości sumy ubezpieczenia), ale także, na wypadek rabunku, przenośnego sprzętu elektronicznego, takiego, jak telefon, sprzęt fotograficzny, komputerowy, kamery wideo itp. ( do 50 proc. wartości sumy ubezpieczenia).

Warto pamiętać, że biura podróży wraz z wycieczkami oferują ubezpieczenie turystyczne w pakietach (ubezpieczenie grupowe). Są to jednakże z reguły ubezpieczenia na niskie sumy ubezpieczenia, co skutkuje niewygórowanym finansowym limitem odpowiedzialności towarzystwa. Zainteresowani ochroną ubezpieczeniową na wyższą kwotę mogą się doubezpieczyć (dotyczy to wyjazdów zbiorowych zagranicznych, ale także krajowych).

Ochronić zdrowiernrnPacjenci korzystający z usług państwowej służby zdrowia w większości krajów UE partycypują w kosztach leczenia. Każde z państw europejskiej „ dwudziestki dziewiątki” ma ustalony „koszyk świadczeń”, w którym nie podlegający refundacji wkład własny pacjenta jest uzależniony od obowiązujących w danym kraju przepisów. Przykładowo: w Belgii pacjent opłaca od 25 do 40 proc. kosztów porady medycznej i leczenia stomatologicznego. We Francji ponosi 40 proc. kosztów badań i analiz laboratoryjnych oraz 25 proc. kosztów leczenia ambulatoryjnego.

W przypadku leczenia szpitalnego pacjent pokrywa koszty w wysokości 20 proc. lub ponosi opłatę zryczałtowaną w wysokości około 15 euro za każdy dzień leczenia. Z kolei u naszych sąsiadów zza Odry trzeba zapłacić 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu, a także 10 euro za każdą pierwszą wizytę u lekarza rodzinnego. Polak korzystający z usług medycznych w Niemczech na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będzie również zobowiązany pokryć te koszty z własnych środków, bez możliwości ich refundacji z NFZ. W niektórych państwach wspólnoty (np. we Francji, w Belgii) obowiązuje praktyka, w myśl której najpierw należy zapłacić pełną kwotę za leczenie ambulatoryjne, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów bezpośrednio w kasach chorych tych krajów.

W krajach europejskich najczęściej odwiedzanych przez Polaków, takich jak Grecja, Chorwacja, Bułgaria koszty wizyt lekarskich wynoszą od 50 euro za proste zachorowania (infekcje, przeziębienia, zatrucia, poparzenia słoneczne) do 250 euro za bardziej skomplikowane urazy przy wypadkach (złamania, skaleczenia, poważniejsze zachorowania). Średni koszt przewozu z miejsca zdarzenia do placówki medycznej waha się w granicach 2 tys. zł. Transport helikopterem, przy poważniejszych zdarzeniach to już wydatek około 4 tys. zł. Najdroższe są transporty specjalistycznymi samolotami sanitarnymi – średnio 40 tys. zł. Dobrze jest wcześniej przeczytać warunki ubezpieczenia, mając w pamięci rzeczywisty poziom świadczeń, gdyż niektóre polisy zakładają na nie limity.

Kolejny temat, to ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance. Może on pokrywać m.in. koszty: konsultacji lekarskich, transportu do placówki medycznej, badań, zabiegów, lekarstw, pobytu w szpitalu, leczenia stomatologicznego – ostre stany bólowe, naprawy i zakupu okularów, protez itp., wyżywienia i zakwaterowania w okresie rekonwalescencji, wizyty lekarskiej w związku z ciążą, niezbędnej pomocy medycznej w celu ratowania życia w związku z chorobą przewlekłą, transportu medycznego do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie RP.

Ciekawą propozycję ma Nordea Usługi Finansowe, która oferuje produkt „IHI w Podróży”. Jest on ubezpieczeniem proponowanym przez International Health Insurance Denmark a/s., które gwarantuje szeroką ochronę na wypadek, gdy osoba w podróży niespodziewanie zachoruje lub dozna urazu. Posiadacz polisy ma do dyspozycji całodobową pomoc IHI Assist w nagłych przypadkach, bezpośrednio opłacone wszystkie rachunki szpitala, dostęp do konsultantów medycznych IHI, swobodę wyboru lekarza i szpitala, pełną ochronę ubezpieczeniową ( bez udziału własnego ), profesjonalną i sprawną obsługę roszczenia o zwrot wydatków, ochronę ubezpieczeniową na całym świecie bez względu na charakter podróży: wypoczynek, studia, interesy.

Trzeba pamiętać, że większość towarzystw rozgranicza w ubezpieczeniach turystycznych wypoczynek, podróże służbowe. Dodatkowo: brak ograniczeń z tytułu uprawiania sportu lub zawodu wysokiego ryzyka (z wyjątkiem uprawiania sportów motorowych), bezpłatne ubezpieczenie dzieci poniżej dwóch lat. Nawet skutki aktów terroryzmu są objęte ochroną ubezpieczeniową. Jego koszt jest dość wysoki, ale za to ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.rnrnIstnieje wiele wariantów ubezpieczeń poza standardowymi elementami polisy turystycznej, zawierającej takie opcje jak: KL, NNW, assistance, które można dołączyć do polisy turystycznej.

Do nich należy m.in. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie kosztów odwołania wycieczki czy wcześniejszego powrotu, ubezpieczenie kosztów pobytu osoby towarzyszącej lub wezwanej do towarzyszenia (zakwaterowanie, wyżywienie oraz podróż) w sytuacji, gdy ubezpieczony poddawany jest hospitalizacji za granicą. Także ubezpieczenie kosztów poniesionych w związku z wcześniejszym powrotem ubezpieczonego do kraju, spowodowanego nagłą sytuacją losową wymagającą jego obecności w Polsce czy też ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Zanim zawrzemy umowę ubezpieczenia należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdyż zakres ubezpieczenia różni się w zależności od wybranego towarzystwa, wariantu produktu. Większość ubezpieczycieli oferuje kilka wariantów ubezpieczenia, od najprostszego, do zapewniającego najbardziej rozbudowaną ochronę. Różnice pomiędzy wariantami to zakres gwarantowanych świadczeń, wysokość sum ubezpieczenia oraz cena. Pozwalające na bezpieczne podróże w kraju i za granicą ubezpieczenia znajdują się w ofercie m.in.: TU Allianz Polska, AXA TU, TU Compensa, Commercial Union Polska TUO, HDI Asekuracja, STU Ergo Hestia, Generali TU, TU INTER Polska, PZU, UNIQA TU, TU SIGNAL IDUNA Polska, TUiR WARTA.

W ramach ubezpieczenia „Kontynenty” AXA TU zapewnia ochronę osobom uprawiającym skoki bungee, i B.A.S.E. jumping, spadochroniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, speleologię, rafting i inne na rzekach górskich, sporty powietrzne, kolarstwo górskie i wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. Te niestandardowe ryzyka są obciążone dodatkową opłatą: 50 proc. składki ubezpieczeniowej za uprawianie narciarstwa, dodatkowo 100 proc. składki podstawowej za uprawianie sportów wysokiego ryzyka oraz 200 proc. za sporty ekstremalne.

Rozszerzoną o wypadki związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka opcję posiada również w „Pakiecie Podróże” STU Ergo Hestia – dodatkowa opłata 50 proc. za: rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie z wykorzystaniem aparatów oddechowych, wspinaczkę, sport spadochronowy i balonowy, paralotniarstwo, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, jazdę konną, narciarstwo, snowboard, bobsleje, skoki narciarskie, surfing, windsurfing, jazdę na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie.

Można również rozszerzyć ubezpieczenie o wypadki związane z wyczynowym uprawianiem sportu ( dodatkowa opłata w wysokości 100 proc. składki za ubezpieczenie standardowe ). Z kolei rozszerzenie ubezpieczenia o koszty leczenia następstw chorób przewlekłych (możliwe do wykupienia dla osób, które nie przekroczyły 65. roku życia) jest obciążone dodatkowym kosztem w wysokości 300 proc.

W oferowanym przez PZU ubezpieczeniu turystycznym „Wojażer” uwzględnione ryzyko uprawianych latem sportów to: sporty motorowe, motorowodne, sporty lotnicze, alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting, treking, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, kite surfing, skoki bungee, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. Trzeba liczyć się z tym, że wykupienie ubezpieczenia obejmującego uprawianie sportów wysokiego ryzyka to podwyżka składki o 200 proc.

Stosowane w ubezpieczeniach turystycznych typowe wyłączenia to zdarzenia związane z: wojną, działaniami wojennymi, zamieszkami, aktami terroru, uczestnictwem w bójkach (z wyłączeniem obrony własnej), chorobą psychiczną, atakami konwulsji, epilepsji, spożyciem alkoholu, środków odurzających, samobójstwem lub przestępstwem, wypadkiem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem leków, środków odurzających, uprawianiem sportów zimowych lub ekstremalnych ( chyba że opłacono dodatkową składkę ), wyczynowym i zawodowym uprawianiem dyscyplin sportu, uczestnictwem w wyścigach, wypadkiem lotniczym, jeżeli ubezpieczony był pasażerem lub kierującym samolotem nielicencjonowanych linii lotniczych, pełnieniem służby w siłach zbrojnych, pracą fizyczną ( chyba że opłacono dodatkową składkę ), katastrofami naturalnymi, wspinaczką powyżej 5000 m n.p.m. (wyłączenia zależą od ubezpieczenia i firmy, która je oferuje).

Jednakże towarzystwa coraz częściej są skłonne ubezpieczyć ryzyka zawarte w katalogu wyłączeń za dodatkową opłatą, np. koszty leczenia w związku z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej albo choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zwarciem umowy ( podwyżka składki o np. 300 proc.), ryzyka wynikającego z działań wojennych oraz aktów terroryzmu ( dodatkowa opłata w wysokości 300 proc. składki podstawowej ).

Większość oferowanych ubezpieczeń turystycznych zawiera pomoc assistance: całodobowy dyżur, usługi informacyjne, pomoc w razie utraty dokumentów, koszty powrotu osób bliskich, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi; koszty: zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży, osoby wezwanej do towarzyszenia, pomoc w razie wcześniejszego powrotu do kraju, koszty kontynuacji podróży, pomoc prawna, pomoc ubezpieczonemu niezdolnemu do prowadzenia samochodu, koszty poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu, koszty podróży zastępstwa w podróży służbowej, koszty hotelu zastępczego w razie katastrofy (AXA TU – ubezpieczenie „Kontynenty”).

W ramach assistance STANDARD TUiR WARTA oferuje: doraźną pomoc medyczną, transport ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, powrót do kraju, przewóz zwłok, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do RP w razie choroby czy śmierci osoby bliskiej ubezpieczonego, pomoc prawną, pomoc w zakresie ratownictwa obejmującą zorganizowanie i pokrycie kosztów poszukiwań prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia, transport z miejsca zdarzenia do najbliższego punktu opieki medycznej.

Wszelkie koszty usług medycznych mogą być pokrywane w sposób bezgotówkowy ( taką możliwość oferują np. TU INTER Polska, TU SIGNAL IDUNA Polska) lub z pewną odpłatnością ubezpieczonego. Dzięki sieci central alarmowych na świecie, czynnych całą dobę przez 7 dni w tygodniu, udzielana jest ubezpieczonemu (w większości sytuacji do 30 minut) pomoc. Natomiast w razie zajścia nieprzewidzianego zdarzenia, które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży ubezpieczonego centrale alarmowe przekazują niezbędne informacje rodzinie lub pracodawcy. Centrale alarmowe udzielają również informacji w razie kradzieży lub utraty dokumentów podróżnych (np. TUiR WARTA, TU INTER Polska).rnrn( źródło: „Gazeta Bankowa” )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *