Komisja Nadzoru Finansowego w celu zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, zaleciła ubezpieczycielom zaniechanie praktyki polegającej na nieprzyznawaniu agentom ubezpieczeniowym, posiadającym umocowanie do zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, umocowania do odbierania oświadczeń o wypowiedzeniu umów OC.

Zdaniem Komisji pozbawienie agentów ubezpieczeniowych umocowania do odbierania oświadczeń woli o wypowiedzeniu umowy OC zdecydowanie utrudnia w praktyce dokonywanie przez ubezpieczających wypowiedzenia takich umów. Nadzór podkreślił, że narusza to interes ubezpieczających, poprzez istnienie okoliczności utrudniających realizację prawa do wypowiedzenia umowy OC nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa OC została zawarta.

KNF podkreśliła, że z punktu widzenia klienta, uzasadnione jest oczekiwanie ubezpieczającego, że działający w imieniu zakładu ubezpieczeń agent ubezpieczeniowy, z którym klienci zawierają umowę ubezpieczenia będzie także osobą właściwą do przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu takiej umowy.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *