W okresie luty 2009 r. – marzec 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na zakłady ubezpieczeń 23 kary pieniężne za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Łączna kwota grzywien wyniosła 290 tysięcy złotych.

Jak podkreśla KNF, kary miały charakter prewencyjny, a ich celem było zwrócenie zakładom ubezpieczeń uwagi na terminową likwidację szkód. Ich wysokość wynosiła standardowo 10 tysięcy złotych, poza trzema przypadkami, w których kary pieniężne były wyższe z uwagi na dużą liczbę przypadków wypłaty odszkodowań z przekroczeniem ustawowego terminu.

Do Komisji nadal napływają jednak sygnały, że w dalszym ciągu pojawiają się przypadki nieprawidłowości w zakresie terminowości wypłaty odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń. Z tego względu KNF uznała, że należy zaostrzyć środki nadzorcze w celu wyeliminowania praktyk naruszających obowiązujące przepisy prawa.

Komisja zapowiedziała również, że przy rozpatrywaniu kolejnych spraw dotyczących opóźnień zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowań w odniesieniu do przypadków, jakie miały miejsce po dniu 11 lutego 2009 r. (data nałożenia przez KNF pierwszej kary), rozważy stosowanie znacząco wyższych kar niż dotychczas.

Zgodnie z art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych*, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania okazało się w tym terminie niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od złożenia zawiadomienia, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego**.

*Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

**W terminie 30 dni zakład ubezpieczeń zawiadamia wtedy na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń i przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń oraz wypłaca bezsporną część odszkodowania.

www.gu.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *