23 czerwca 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych skierował pismo do prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. Kwestią poruszoną w tym piśmie przez Rzecznika były nieprawidłowości w praktyce zakładów ubezpieczeń w zakresie odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej (wartości sprzedażnej) pojazdu opartych na Instrukcji Określenia Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdu nr 1/2002 z dnia 17 stycznia 2002 r. zatwierdzonej uchwałą Prezydium Rady Naczelnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej EKSPERTMOT.

Rzecznik wyjaśnił, że zakłady ubezpieczeń powołując się na powyższą Instrukcję odmawiały poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej w stosunku do pojazdów starszych niż trzyletnie.

W związku z tym RU zwrócił się z prośbą o podjęcie współpracy w celu ewentualnej zmiany niektórych zapisów Instrukcji, w tym o rozpatrzenie w niej możliwości określenia innego wieku pojazdów, w odniesieniu do których można wyliczyć utratę wartości handlowej.

Efektem poruszonych w piśmie Rzecznika problemów była narada w dniu 25 listopada 2008 r. przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Stowarzyszenia EKSPERTMOT. Przebieg spotkania potwierdził, że wolą Stowarzyszenia przy wprowadzaniu Instrukcji nie było ograniczanie praw osób poszkodowanych. Przedstawiciele Stowarzyszenia wyjaśnili, że nieprawidłowości w praktyce zakładów ubezpieczeń dotyczą przede wszystkim dość „sztywnego” stosowania zapisów Instrukcji przez ubezpieczycieli. Nie wyklucza ona bowiem nawet obecnie, dokonywania indywidualnej oceny utraty wartości handlowej pojazdu również w odniesieniu do pojazdów starszych niż trzyletnie. Przedstawiciele Stowarzyszenia poinformowali, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy planowana jest jednak zmiana Instrukcji, gdyż Stowarzyszenie zauważa potrzebę modyfikacji pewnych zapisów. Co więcej, w wielu kwestiach zgadza się ze stanowiskiem Rzecznika Ubezpieczonych. EKSPERTMOT przedstawił Rzecznikowi m.in. deklarację zmiany zapisu mówiącego, iż utratę wartości handlowej określa się wyłącznie w odniesieniu do pojazdów nie starszych niż trzyletnie. Rozważane jest obecnie przyjęcie zapisu mówiącego o okresie 5, a nawet 6 lat, który to zapis z wielu względów omówionych na spotkaniu, będzie lepiej odpowiadał realiom polskiego rynku motoryzacyjnego, a jednocześnie wyeliminuje argument, zdaniem Rzecznika, nieprawidłowo stosowany przez ubezpieczycieli. Pomimo, iż Instrukcja jest dokumentem wewnętrznym, obowiązującym wyłącznie osoby stowarzyszone (nie jest regulacją prawną, którą ubezpieczyciele są związani) to jednak, jak wynika z praktyki, jest ona również znacząca dla praktyki ubezpieczeniowej – likwidacji szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego – tym samym wykraczając poza środowisko branżowe rzeczoznawców samochodowych.

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych zaproponowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia zmiany pozwolą na lepsze odzwierciedlenie w Instrukcji podstawowych zasad prawnych, w tym zasady pełnej kompensaty poniesionej szkody. RU zwrócił uwagę, że właśnie to przede wszystkim było celem podjętych przez niego działań.

Artur Makowiecki

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *