UNIQA wprowadza na rynek specjalistyczny pakiet ubezpieczeniowy dedykowany właścicielom budynków wielomieszkaniowych. Nowy produkt zapewnia ubezpieczenia majątkowe z dowolnie określonym limitem odpowiedzialności do każdej klauzuli. Dodatkowo z podstawowego zakresu wyodrębniono ryzyko powodzi, dzięki czemu składka dla budynków nie zagrożonych tym zjawiskiem będzie dużo niższa.

Pakiet dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych to kompleksowa i pełna ochrona majątku na jednej polisie. Uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń – jeden wniosek, jedna polisa, wspólne ogólne warunki ubezpieczenia – zapewniają minimum formalności. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest wybór co najmniej ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub dodatkowych opcji, takich jak:

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami,

* ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

• ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalcji,

• ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Zmiany w ubezpieczeniu mienia od ognia…

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych UNIQA proponuje niestandardowy zakres ubezpieczenia. Przede wszystkim ubezpiecza katastrofy budowlane do pełnej sumy ubezpieczenia budynku. Dodatkowo ubezpieczenie wyróżnia pękanie mrozowe przewodów i rurociągów poza budynkiem.

Ochrona może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule obejmujące ochroną akty terrorystyczne, ryzyko wandalizmu, ubezpieczenie drobnych prac remontowych, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych. W każdej klauzuli ubezpieczający może określić dowolny limit odpowiedzialności, co powoduje dostosowanie ubezpieczenia do jego własnych potrzeb. Z zakresu podstawowego wyodrębnione zostało ryzyko powodzi, takie rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć składkę dla budynków nie zagrożonych tego typu zjawiskiem.

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami obejmuje odpowiedzialność deliktową, którą ubezpieczający może rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

• ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć,

• ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,

• ubezpieczenie OC za szkody w nieruchomości wspólnej,

• ubezpieczenie OC za szkody spowodowane poszukiwaniem awarii.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona również o szkody powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego. Mienie będące własnością lub będące w posiadaniu ubezpieczającego w ramach pakietu można ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem i rabunku, a dodatkowo ochronę można rozszerzyć o ryzyko dewastacji.

Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji

W nowym pakiecie zawarta została zupełnie nowa opcja – ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie instalacje i urządzenia zamontowane na budynku i budowlach oraz urządzenia antenowe znajdujące się na terenie wokół budynku. Ubezpieczający może również na ubezpieczyć nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane w części wspólnej budynków mieszkalnych od rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia.

OC członków zarządu wspólnoty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu obejmuje szkody wyrządzone przez nich wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *