Od niedzieli 1 maja obowiązują nowe zapisy niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. W ich wyniku m.in. obniżeniu uległ poziom składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych.

Nowelizacja wprowadza podział części składki na ubezpieczenie emerytalne poprzez wskazanie, iż od 1 maja 2011 r. część składki na ubezpieczenie emerytalne wydzielona na II filar będzie przekazywana do OFE, a druga część ewidencjonowana na subkoncie prowadzonym w ZUS w ramach konta ubezpieczonego. Nowe regulacje przewidują, że do II filara w dalszym ciągu będzie trafiać 7,3% wspomnianej składki, ale jedynie 2,3% (do końca 2012 r.) zostanie przesłane bezpośrednio w gotówce do OFE, zaś pozostała część będzie zapisywana na indywidualnym subkoncie emerytalnym w ZUS.

W 2013 r. OFE otrzymają 2,8% składki a do ZUS trafi 4,5%, w 2014 r. odpowiednio 3,1% i 4,2%. W 2015 i 2016 r. byłoby to 3,3% do OFE i 4% do ZUS, natomiast od 2017 r. odpowiednio 3,5% i 3,8%. Pieniądze zgromadzone w całym II filarze (w tym na subkontach w ZUS) podlegać będą dziedziczeniu na zasadach analogicznych jak obecnie. Środki gromadzone na subkoncie w ZUS w ramach II filara będą waloryzowane (rocznie lub kwartalnie – dla tych, którzy nabyli uprawnienia w trakcie roku) według średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych 5 lat (z zastrzeżeniem nieujemności stopy waloryzacji). Termin waloryzacji składek na subkoncie będzie zbieżny z terminem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego.

Składki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS będą podlegały podziałowi w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między ubezpieczonym a jego małżonkiem, a także w przypadku śmierci ubezpieczonego. Środki przypadające spadkobiercom będą wypłacane w gotówce oraz ewidencjonowane na ich subkontach na analogicznych zasadach jak ma to obecnie miejsce w OFE.

ZUS poinformował w ubiegłym tygodniu, że zmiana w zasadach księgowania składki na ubezpieczenia społeczne nie stanowi dla ZUS żadnego problemu. „Każdy ubezpieczony może być pewny, że Zakład na czas utworzy dla niego specjalne subkonto i zaewidencjonuje na nim wszystkie należne składki” – napisano na blogu rzecznika ZUS.

Zdaniem ubezpieczyciela operacja zmiany zasad księgowania składki nie jest dla ZUS niczym nadzwyczajnym. „Nasz system informatyczny jest elastyczny. Tak więc zarówno zmiana parametrów przekazywanych do OFE składek, jak i utworzenie specjalnych subkont dla 15 mln ubezpieczonych nie nastręczą nam większych problemów” – zapewnił cytowany w komunikacie prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

Zakład wyjaśnił, że prace przygotowujące system informatyczny ZUS do nowego podziału składki zaczęły się jeszcze w styczniu. W pierwszym etapie, który właśnie dobiega końca, w Kompleksowym Systemie Informatycznym (KSI) ZUS wprowadzone zostały modyfikacje służące przyjmowaniu i ewidencjonowaniu nowych składek.

Drugi etap zmian, który zostanie zamknięty na przełomie 2011 i 2012 r., obejmuje utworzenie indywidualnych kont i przeprowadzenie ich rewaloryzacji.

W przypadku śmierci emeryta pobierającego dożywotnią emeryturę kapitałową osoby, na rzecz których nastąpiła wypłata gwarantowana, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, będą miały prawo do udziału w środkach zewidencjonowanych na subkoncie emeryta, proporcjonalnie do ich udziału w wypłacie gwarantowanej, przy czym środki te zostaną zaewidencjonowane na ich subkontach.

Zmianie ulegną dotychczasowe limity inwestycyjne OFE. Do 2020 r. planowany limit zaangażowania OFE w akcje dojdzie do 62% z obecnych 40%. W następnych latach miałby dojść do 90%.

Projekt zakłada wprowadzenie zachęt podatkowych dla dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). IKZE będą mogły prowadzić fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, banki oraz powszechne towarzystwa emerytalne na wyodrębnionym dobrowolnym funduszu emerytalnym. Wpłaty na IKZE mają być odliczane od podstawy opodatkowania PIT. Ulga podatkowa (liczona od podstawy opodatkowania) wyniesie 4%. Opodatkowany będzie jednak zwrot pieniędzy z IKZE, wypłata z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

Osoby o najniższych dochodach będą mogły wpłacić na IKZE do 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.

W nowelizacji zapisano również zakaz akwizycji na rzecz OFE (od 1 stycznia 2012 r.).

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *