Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych poinformowała, że po dokonaniu analizy blisko pięćdziesięciu wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców oferujących usługi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wystąpiła 3 grudnia do 25 z nich o dobrowolną zmianę zapisów umownych.

Izba podała, że wzorce były analizowane pod kątem zgodności z prawem zapisów dotyczących ceny. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Analiza PIDiPO wykazała, iż w blisko połowie skontrolowanych wzorców zapisy umowy nie spełniały tego wymogu. Organizacja ujawniła, że powszechną praktyką jest podawanie ceny w procentowo określonej stawce netto z uzupełnieniem o klauzule informacyjne, że do ceny należy doliczyć podatek VAT.

„W części analizowanych przez PIDiPO wzorców pojawia się informacja o stawce podatku, w innych odesłanie do bliżej nieokreślonych przepisów, zapewne części konsumentów nieznanych, w jeszcze innych stawka doliczanego podatku pozostaje obszarem do domysłów. Takie postępowanie może skutkować błędnym zrozumieniem rzeczywistej wielkości ceny lub trudnością w dokonaniu wyboru pomiędzy ofertami przedsiębiorców, które nie mogą być w łatwy sposób porównane pod kątem kryterium ceny. W wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 maja 2005 r. podkreślono również, że „informacja o cenie towaru w wysokości (wartości) nieuwzględniającej podatku jest informacją nierzetelną, nieprawdziwą i niepełną, bo to na przedsiębiorcy leży obowiązek oznaczania cen towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaś konsument ma prawo znać cenę towaru, a nie obliczać ją sam, bez względu na to, czy przy cenie umieszczono ogólnikową informację – cena netto, cena + VAT itp.” – głosi komunikat Izby.

Organizacja podkreśliła, iż w jej przekonaniu „ rzetelne działanie przynosi korzyści samym przedsiębiorcom i odbiorcom ich usług, a jednocześnie sprzyja pozytywnemu postrzeganiu całej branży i uczciwemu konkurowaniu.”

„Istotnym, choć nie jedynym, kryterium wyboru przedsiębiorcy oferującego usługi doradztwa odszkodowawczego może być cena. Powinna być ona przedstawiona konsumentowi w sposób jednoznaczny, łatwy do zrozumienia i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.” – napisano w komunikacie PIDiPO.

Izba ostrzegła jednocześnie zainteresowanych przedsiębiorców, że w przypadku braku reakcji z ich strony zastrzegła sobie przekazanie spraw do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *