Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej trafił wniosek o ujęcie w klasyfikacji zawodów i specjalizacji profesji reprezentowanych przez samorząd gospodarczy: doradcę odszkodowawczego i pośrednika odszkodowawczego. – poinformowała Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO). Organizacja podkreśla, że obok wystąpienia do Ministra Finansów jest to pierwszy formalny krok mający na celu nadanie ram prawnych działalności kancelarii odszkodowawczych.

W wydanym komunikacie organizacja zaznacza, że „klasyfikacja stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. spełnia zadania na potrzeby rynku pracy i nie stanowi formy reglamentacji, czy określenia zasad dopuszczenia do wykonywania zawodu.” Izba podała, że po uzgodnieniach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjęto propozycję umieszczenia doradców odszkodowawczych w grupie: 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni, obok zawodów takich jak doradca finansowy, inwestycyjny, podatkowy i emerytalny.

W ocenie Izby znajduje to swoje uzasadnienie w poziomie specjalizacji doradcy odszkodowawczego, reprezentującego interesy osoby występującej z roszczeniami odszkodowawczymi do ubezpieczycieli, jak również przedmiot umowy, który ma charakter prawno-finansowy.

„Pośrednicy odszkodowawczy zajmujący się oferowaniem usług kancelarii odszkodowawczych mają zaś znaleźć się w grupie agentów i pośredników handlowych w kategorii, która obecni nosi nazwę: agenci ubezpieczeniowi, skupiając obok nich akwizytorów funduszy emerytalnych i brokerów. Wynika to z przynależności do tego samego sektora – usług związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, a jednocześnie specyfiką typowych dla zawodu zadań – prezentowania oferty innego podmiotu (w tym wypadku doradcy odszkodowawczego) i pośredniczenia w zawieraniu umów na jego rzecz.” – głosi komunikat Izby.

W dalszej części komunikatu PIDiPO przytacza analizy rynku pracy, które wskazują na to, że kandydatom na stanowiska doradców odszkodowawczych stawiany jest wymóg wykształcenia wyższego, w przypadku pośrednika – współpracującego najczęściej na podstawie umów cywilnoprawnej – preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie. „Wymogi te obecnie nie mają charakteru bezwzględnego, niemniej jednak w odniesieniu do zawodu pośrednika odpowiadają tym, jakie agentom i brokerom stawia ustawa o pośrednictwie odszkodowawczym. Jednym z prawdopodobnych wariantów ujęcia działalności kancelarii odszkodowawczych w ramy prawne jest nowelizacja tej właśnie ustawy.” – napisano.

Według szacunkowych danych Izby, doradztwem odszkodowawczym zajmuje przeszło tysiąc osób. Formy wykonywania pracy są różne: samodzielna działalność gospodarcza, zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach jak również w małych i średnich firmach, których według organizacji na obszarze RP jest łącznie kilkaset. Samorząd twierdzi, że pośrednictwem odszkodowawczym zajmuje się stale lub dorywczo nie mniej niż 20 tys. osób

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *