Ubezpieczyciele zrzeszeni w PIU podpisali umowę w sprawie zasad i trybu wzajemnego uznawania roszczeń regresowych. Dla klientów oznacza to znacznie szybsze wypłaty odszkodowań. Kolejnym krokiem PIU będzie stworzenie jednolitych standardów likwidacji szkód komunikacyjnych.

To pierwszy etap na drodze do ujednolicenia procesu likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce, na który poza porozumieniem regresowym składać się będzie m.in. powstanie systemu bezpośredniej likwidacji szkód.

Czym jest zaś samo porozumienie regresowe?

Umowę o uznawaniu roszczeń regresowych podpisało 12 firm, których udział w rynku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sięgał w 2008 r. ok. 90 proc. Celem umowy jest usprawnienie wzajemnego uznawania oraz realizowania regresów w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Umowa określa zasady i tryb uznawania przez ubezpieczycieli sprawców szkód objętych ubezpieczeniem OC roszczeń regresowych, powstałych w wyniku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego. W ramach roszczeń objętych umową znajduje się także zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu w ramach ubezpieczenia, np. assistance, o ile parkowanie i holowanie ma związek ze szkodą zlikwidowaną w ramach ubezpieczenia AC. Ponadto firmy zobowiązały się do likwidowania szkód w ramach dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych bez uprzywilejowania poszkodowanych wobec tych, których szkody nie są objęte umową.

Dzięki współpracy zakładów ubezpieczeniowych w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, powstało ważne porozumienie. Istotny jest fakt, że do umowy przystąpią towarzystwa reprezentujące prawie cały rynek ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Taka zgodność powoduje, że umowa zapewnia ogromny komfort polskim kierowcom – mówi Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Umowa podpisana została przez PZU, Wartę, Hestię, MTU, Allianz, Generali, Uniqę, HDI, Compensę, TU PZM, Axę Direct i Liberty Direct .

Porozumienie regresowe – szczegółowe informacje

Sposób występowania z roszczeniem regresowym oraz jego uznawania zależne są od kwoty wypłaconego odszkodowania i odbywa się w zasadniczej części w sposób elektroniczny, co przyśpieszy czas realizacji roszczeń regresowych. Dzięki porozumieniu uproszczony zostanie tryb rozpatrywania roszczeń regresowych oraz ograniczony obieg akt szkodowych pomiędzy ubezpieczycielami, co w konsekwencji przyczyni się także do wyeliminowania kwestii spornych pomiędzy ubezpieczycielami oraz usprawnienia procesu realizacji roszczeń regresowych.

Umową objęte są regresy dotyczące szkód, w których pierwsza wypłata odszkodowania została dokonana po 1 stycznia 2009r.

PIU rekomenduje przystąpienie do umowy wszystkim ubezpieczycielom prowadzącym działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Do umowy mogą przystąpić także pozostali ubezpieczyciele, prowadzący działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *