W I półroczu 2012 r. oba sektory działalności ubezpieczeniowej zanotowały wzrost przypisu składki brutto. Ich udziałem stała się również obniżka wyniku finansowego netto. Na uwagę zasługuje ponadto spadek łącznej kwoty odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto, oraz wyraźna poprawa wyniku technicznego w dziale II. – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Na koniec czerwca 2012 r. łączna wartość polskiego rynku ubezpieczeń, mierzona wysokością przypisu składki brutto, wyniosła 33.233,28 mln zł. Był to rezultat o 12,67% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie 2011 roku (29.494,82 mln zł). Udział sektora ubezpieczeń na życie w wyniku całego rynku wyniósł 59,09%, natomiast udział sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych uplasował się na poziomie 40.91%.

Dział I

Z zebranych przez PIU danych wynika, że na koniec czerwca tego roku łączna wartość sektora życiowego wyniosła 19.637,22 mln zł. Był to rezultat o 17,32% lepszy od wykazanego w analogicznym okresie 2011 r. (16.737,93 mln zł). W cieszącej się największym zainteresowaniem klientów grupie I (produkty ochronne, krótkoterminowe polisy bankowe, struktury) składka przypisana wyniosła 11.186,88 mln zł i była o 21,19% wyższa niż rok wcześniej (9230,92 mln zł). Wzrost można zaobserwować również w grupie III (ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi). Przypis z polis z UFK osiągnął poziom 6015,31 mln zł, czyli o 15,07% więcej niż rok wcześniej (5227,5 mln zł).

W I poł. 2012 r. towarzystwa z działu I zarobiły 1701,74 mln zł – o – 2,63% mniej, niż rok wcześniej (1747,85 mln zł). Półroczny wynik techniczny ubezpieczeń na życie uplasował się na poziomie 1715,47 mln zł wobec 1756,89 mln zł przed rokiem (- 2,36%). Firmy życiowe wypłaciły łącznie 12.011,3 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o – 2,4% mniej, niż w I poł. 2011 r. (12.306,63 mln zł).

Dział II

Przez sześć miesięcy tego roku towarzystwa z polskiego sektora non-life zebrały w sumie 13.596,05 mln zł składek brutto. Był to rezultat o +6,58% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie 2011 r. (12.756,89 mln zł). Jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to półroczna kwota składek zebranych z polis OC wyniosła 4397,67 mln zł (4071,14 mln zł rok wcześniej,+8,02%), natomiast z autocasco osiągnęła poziom 2908,52 mln zł (2869,2 mln zł rok wcześniej,+1,37%). Izba oszacowała także, iż w pierwszym półroczu 2012 r. liczba polis autocasco zwiększyła się o 2,14% r/r (z 4 929 594 szt. na koniec czerwca ub.r., do 5 035 238 szt. po I poł. tego roku), zaś w OC o 2,02% r/r (z 17 578 011 szt. do 17 993 887 szt.). Z kolei średnie odszkodowanie z autocasco zwiększyło się o 1,77%, natomiast liczba zgłaszanych szkód z autocasco spadła o 12%, z ponad 429 tys. do 377 tys.

– Oznacza to utrzymywanie się tendencji widocznej już w I kwartale tego roku. Kierowcy zgłaszają mniej drobnych szkód. Wiąże się to prawdopodobnie z uruchomieniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny narzędzia, weryfikującego prawa do zniżek za ubezpieczenie. Na mniejszą liczbę zgłaszanych szkód w I półroczu mają oczywiście przede wszystkim wpływ korzystne warunki pogodowe w I kwartale i brak stłuczek spowodowanych śniegiem i wahaniami temperatury – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Znacznie większy wzrost dotyczy średniej szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W ciągu roku wzrosła ona o 7,5% z 4800 zł do 5160 zł. Dlatego też odszkodowania ogółem wzrosły, choć liczba szkód spadła – z 546 tys. do 521 tys.

Samorząd odnotowuje, że w ubezpieczeniach OC drugi kwartał z rzędu rynek odnotował dodatni wynik techniczny. Jest on już jednak mniejszy niż w I kw. tego roku i wynosi dla 15,8 mln zł.

– Wynik techniczny nigdy nie rośnie liniowo, w związku z tym nikt nie jest dziś w stanie powiedzieć, czy na koniec tego roku będzie to liczba dodatnia czy ujemna. Szczególnie, że presja na wzrost odszkodowań utrzymuje się, a warunki atmosferyczne, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w IV kw. tego roku, pozostają niewiadomą – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

PIU zwraca uwagę, że ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku nie nastąpił, w porównaniu z rokiem ubiegłym, znaczący wzrost liczby polis od ognia i innych żywiołów (Grupa 8). Liczba takich ubezpieczeń zwiększyła się rok do roku jedynie o 1,79% (z 7 731 374 szt. do 7 869 923 szt.). ubezpieczyciele majątkowi zebrali z tego typu ubezpieczeń 1694,2 mln zł składek wobec 1688,36 mln zł na koniec czerwca ub.r. (+0,35%).

Sześciomiesięczny wynik finansowy netto firm majątkowych w wysokości +2479,38 mln zł był niższy od osiągnięcia z końca czerwca ub.r., kiedy to sektor non-life zarobił 2651,8 mln zł (- 6,5%). Wpływ na tę zmianę miała przede wszystkim poprawa wyników przez duże zakłady ubezpieczeń. Pozytywnie prezentował się natomiast półroczny wynik techniczny działu II: +624,03 mln zł wobec +261,01 mln zł po 6 miesiącach 2011 r. (+139,08%). W I poł. tego roku dział II wypłacił łącznie 7099,67 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o +3,3% więcej niż przed rokiem (6972,53 mln zł). Izba zwraca uwagę na skokowy wzrost wypłat odszkodowań związanych z ubezpieczeniami statków powietrznych. W gr. 5 (casco statków powietrznych) łączna kwota odszkodowań wyniosła 94,28 mln zł wobec 6,14 mln zł przed rokiem (+1434,18%). Samorząd ubezpieczycieli uspokaja jednak, że sytuacja ta ma charakter jednorazowy i wiąże się z pojedynczymi dużymi szkodami.

Dane za I półrocze nie obejmują szkód, związanych z ostatnimi kataklizmami pogodowymi.

– Skutki tych zdarzeń będą widoczne dopiero w sprawozdaniach finansowych za III kwartał tego roku, dlatego z oceną sytuacji na rynku majątkowym w tym roku należy poczekać jeszcze kilka miesięcy – zaznacza Jan Grzegorz Prądzyński.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *