Jak informuje „Gazeta Prawna”, szykuje się zasadnicza zmiana w przepisach dotyczących OC komunikacyjnego. Kierowcy, którzy w wyniku zaniedbania posiadają dwie polisy tego ubezpieczenia mają zyskać możliwość rozwiązania jednej z nich. Istnieje szansa, że nowe regulacje wejdą w życie jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów ma zakończyć prace nad zmianami prawa przed wakacjami.

Gazeta pisze, że do jej redakcji często spływają skargi prowadzących pojazdy, którzy wpadli w pułapkę przepisów i posiadają dwie polisy OC komunikacyjnego. „GP” zwraca uwagę, że do takiej sytuacji dochodzi przy zmianie ubezpieczyciela. Inny często spotykany przypadek to zakup auta z polisą OC, która jest ważna do końca okresu, na jaki została zawarta przez poprzedniego właściciela ( warunek: składki zostały opłacone w całości, a kupujący samochód nie wypowiedział jej w ciągu 30 dni od daty zakupu ). Często dochodzi do sytuacji, że kupujący nie wiedząc o tej zasadzie, zawierają nową umowę ubezpieczeniową. Niespodziewanie dowiadują się, że stara umowa jest wciąż ważna i automatycznie zostanie zawiązana nowa, jeśli jej nie wypowiedzą.

Gazeta przytacza przykład swojego czytelnika, który miał umowę OC do 11 kwietnia 2007 r., więc zmieniając ubezpieczyciela i zawierając umowę od 12 kwietnia, wysłał wypowiedzenie 10 kwietnia, które dotarło do PZU SA 11 kwietnia. A towarzystwo domaga się opłaty za cały rok.

W świetle prawa racja jest po stronie PZU SA. Jak mówi Michał Witkowski, rzecznik towarzystwa, w tym przypadku wypowiedzenie klienta powinno zostać doręczone do PZU SA najpóźniej 10 kwietnia 2007 r. Rzecznik przypomina, że zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli posiadacz pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia na 12 miesięcy, opłacił składkę w całości i nie powiadomił na piśmie ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed upływem tego okresu o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

„Gazeta Prawna” pisze, że pojawiła się możliwość zmiany przepisów. Jakub Lutyk, rzecznik Ministerstwa Finansów mówi, że ta kwestia stanowi jedno z zagadnień prac Rady Rozwoju Rynku Finansowego pod auspicjami ministra finansów. Przewiduje się, że prace nad projektem ustawy zakończą się do końca I półrocza i zostanie on poddany procedurze legislacyjnej.

W takiej sytuacji, jeżeli dojdzie do rozpatrzenia przez posłów tego projektu, to zmiana przepisów byłaby możliwa jeszcze w tym roku.

Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, który bierze udział w pracach Rady nad projektem zmian, mówi, że ich intencją jest uzyskanie przez klientów prawa do rozwiązywania jednej z dwóch umów OC komunikacyjnego w przypadku automatycznego zawiązania się jednej z nich. Dodaje, że dodatkowym warunkiem rozwiązania jednej z umów mogłoby być okazanie ubezpieczycielowi ważnej drugiej polisy.

Aleksander Daszewski mówi, że projektodawcy zmian chcą również, aby o skutecznym otrzymaniu wypowiedzenia umowy decydowała np. data nadania listu, a nie jego otrzymania przez ubezpieczyciela.

W chwili obecnej towarzystwa powołując się na art. 61 kodeksu cywilnego uznają, że oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej osoby w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

( za: „Gazeta Prawna” z 30.01.2008 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *