Poprawa sytuacji gospodarczej kraju, wzrost popytu na produkty inwestycyjne i zainteresowanie Polaków alternatywnymi formami inwestowania pieniędzy, wpływają na wzrost zainteresowania produktami zabezpieczającymi kapitał inwestorów.rnrnUbezpieczenia inwestycyjne to szczególny rodzaj polis. To ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie zarówno ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, a jednocześnie pozwala zarabiać. Tym różni się od funduszu inwestycyjnego czy lokaty bankowej. Tak opakowany w ubezpieczenie fundusz, niesie ze sobą wiele korzyści.

Polisa inwestycyjna w razie śmierci ubezpieczonego gwarantuje przede wszystkim zwrot kapitału do wysokości wpłaconych składek. Większość zakładów ubezpieczeń ustala sumę ubezpieczenia na poziomie wyższej z dwóch wartości: sumy wpłaconych składek albo aktualnej wartości rachunku. W ten sposób kapitał jest zabezpieczony przed stratą inwestycyjną. Jest to bardzo ważne w okresie takim jak obecnie, gdy zła koniunktura na giełdzie zmniejszyła dynamikę sprzedaży polis inwestycyjnych, z których zysk zależy bezpośrednio od sytuacji na rynku.

– Lokowanie kapitału w produkty, powiązane z rynkiem akcji, jak w przypadku polis inwestycyjnych, zawsze niesie ryzyko mniejszej lub większej straty, w związku z wahaniami na giełdzie. Decydując się na zakup polisy inwestycyjnej, należy brać pod uwagę co najmniej kilkunastoletni okres zwrotu, który i tak przyniesie inwestorowi większe korzyści niż lokowanie oszczędności na lokacie bankowej. Dlatego w przypadku polis inwestycyjnych, wahania na giełdzie nie mają większego przełożenia na ich długoterminową kondycję. W przypadku tych produktów spodziewany zysk liczony jest w perspektywie co najmniej kilkunastu lat. – tłumaczy Jacek Bartkowiak, prezes zarządu Ubezpieczenia online.pl.

Polisa inwestycyjna oznacza także szybkie transfery środków pomiędzy funduszami, bez ponoszenia kosztów z tytułu potrąceń, związanych z podatkiem od zysków kapitałowych. Transfery nie wymagają formalności, zmiany funduszy w PLN odbywają się od dwóch do czterech dni, w obcych walutach – do siedmiu. Posiadanie polisy inwestycyjnej pozwala odroczyć w czasie płatność podatku od zysków kapitałowych, podatek Belki dotyczy inwestora tylko w momencie wypłaty środków z rachunku. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w ramach funduszy parasolowych proponują rozwiązanie, które także pozwala odroczyć termin płatności podatku Belki przy konwersji środków. Ale w tym przypadku transfery można wykonywać tylko w ramach subfunduszy, prowadzonych przez jednego zarządzającego.

Decydując się na zakup polisy inwestycyjnej, część środków można ulokować w fundusze z gwarantowaną stopą zwrotu, większość z nich ma charakter bezpieczny i pozwalają zarabiać od 1 do 3% ponad inflację. Niektóre z zakładów ubezpieczeń oferują także akcyjne fundusze gwarantowane, które mogą osiągać zyski o wiele większe niż fundusze bezpieczne.

W przypadku polis inwestycyjnych, składki można płacić w dwojaki sposób. Jednorazowo, zaraz na początku inwestycji, z możliwością późniejszych, doraźnych dopłat, lub – decydując się na składki regularne – inwestor wpłaca określoną kwotę w wcześniej wybranych przez siebie odstępach czasu. Minimalna wysokość miesięcznej składki w ubezpieczeniach inwestycyjnych w zależności od Towarzystwa wynosi od 100 do 200 zł. Obowiązek systematycznego wpłacania zadeklarowanej składki motywuje do regularnego oszczędzania. Przy regularnych wpłatach w wysokości nawet 200 zł miesięcznie, część środków można lokować w fundusze, które mają wyższy limit wpłat minimalnych. W ten sposób, niezależnie od zadeklarowanej wysokości składki, właściciel polisy ma dostęp nawet do kilkudziesięciu funduszy. Niektóre z nich, przy niskich wpłatach, nie byłyby osiągalne za pośrednictwem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ze względu na wysoki limit wpłat minimalnych.rn rnPolisa inwestycyjna nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. W przypadku śmierci ubezpieczonego spadkobiercy, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z ubezpieczonym, unikną kosztów finansowych i czasowych z tytułu postępowania spadkowego. Świadczenia wypłacane przez towarzystwo omijają masę spadkową i trafiają bezpośrednio do rąk uposażonych.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ułatwiają klientom zarządzanie ich rachunkiem inwestycyjnym poprzez Internet. Dzięki dostępnym aplikacjom internetowym posiadacz polisy inwestycyjnej może w kilka chwil sprawdzić stan rachunku, dokonać transferu czy tez zmienić dyspozycję inwestowania składek. W ten sposób każdy inwestor może na bieżąco zarządzać gromadzonym w polisie kapitałem. – Dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotarcia do klienta, popularyzacja wiedzy na temat dostępnych na rynku produktów i usług, do czego w znacznym stopniu przyczyniają się media, to wszystko powoduje, że wzrasta świadomość klientów towarzystw ubezpieczeniowych. To ona w znacznym stopniu determinuje stały wzrost sprzedaży polis ubezpieczeniowych, w tym inwestycyjnych – mówi Jacek Bartkowiak.

Polisa inwestycyjna pozwala na systematyczne budowanie kapitału na przyszłość.

Rosnące zainteresowanie produktami oszczędnościowymi oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe powoduje, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK), w których gromadzone są składki z tego typu polis osiągają coraz większe przyrosty aktywów. W ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych istnieje kilka grup produktów: ubezpieczenia na życie z funduszem oferowane klientom bez ograniczeń, produkty niedostępne w swobodnej sprzedaży z reguły oferowane w ramach bancassurance lub dostępne dla klientów dysponujących odpowiednio wysokimi środkami, a także pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne. Dzięki temu UFK znajdują nabywców wśród ludzi o zróżnicowanych planach i horyzontach inwestycyjnych oraz o różnym nastawieniu do ryzyka.

Według Ubezpieczenia online.pl, podstawową wadą polis inwestycyjnych są wyższe niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w fundusze opłaty. Szczególnie w kilku pierwszych latach koszty związane z obsługą polisy są znaczne. Dlatego na posiadanie tego typu polisy może zdecydować się ten inwestor, który jest przygotowany na czerpanie zysków z oszczędzania w długim okresie czasu. – Obecnie uwaga inwestorów koncentruje się na produktach inwestycyjnych nie wymagających dużego jednorazowego wkładu. Wolą oni opierać swoje strategiczne decyzje inwestycyjne na planach systematycznego oszczędzania. Mając na uwadze, że produkty ubezpieczeniowe mniej lub bardziej powiązane z giełdą budzą niepokój, największym zaufaniem inwestorów będą cieszyć się te produkty, które oferują zabezpieczenie przed zmiennością notowań na rynkach. Inwestorzy, nawet Ci zdolni do najwyższego stopnia ryzyka, niechętnie będą lokować kapitał w produkty zbyt zależne od rynkowych trendów – wzrostu cen akcji czy surowców. Tym bardziej więc wykorzystywane będą rozwiązania „opakowane” w polisy ubezpieczeniowe – dodaje Jacek Bartkowiak. – Ostatnie przeceny na giełdzie spowodowały kilkuprocentowy spadek przychodów ubezpieczycieli ze sprzedaży polis inwestycyjnych. Nadal jednak utrzymuje się wysoka dynamika składek z indywidualnych polis inwestycyjnych, na poziomie ponad 30%. Obok polis na życie, wypadkowych, posagowych czy rentowych, polisy na życie z funduszem kapitałowym, stanowią ponad 80% w całej strukturze zbieranej składki firm ubezpieczeń na życie. Wahania koniunktury na giełdzie wpłyną na wzrost innowacyjności ubezpieczycieli życiowych i przygotowanie oferty, której zyski nie będą aż tak czułe na wahania giełdowe. – dodaje Jacek Bartkowiak.

( za: Ubezpieczenia online.pl. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *