Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Akt jest konsekwencją wejścia w życie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Treść rozporządzenia precyzuje rodzaj i zakres potwierdzenia w następujących ubezpieczeniach obowiązkowych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczeń wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia OC radców prawnych, ubezpieczenia OC rzeczoznawców majątkowych, czy też ubezpieczenia OC domu maklerskiego).

Rodzaj potwierdzenia

Rozporządzenie przewiduje, że potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zakład ubezpieczeń. Dokumentem tym może być: polisa ubezpieczeniowa, dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zawierający określone informacje.

OC pojazdów

W przypadku OC pojazdów we wspomnianym dokumencie muszą znaleźć się takie dane jak: rodzaj ubezpieczenia, przedmiot umowy ubezpieczenia, oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia, okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, suma gwarancyjna ubezpieczenia, oraz wysokość składki ubezpieczeniowej.– te elementy są wspólne dla potwierdzeń odnoszących się do wszystkich rodzajów ubezpieczeń wymienionych w rozporządzeniu. Ponadto akt wymaga, aby w przypadku OC pojazdów dokument zawierał informacje na temat: stron umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń, oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedziby posiadacza pojazdu. Szczegóły wymienione w tym punkcie są efektem uzgodnień MF z instytucjami polskiego rynku ubezpieczeń. Rozporządzenie mówi także o wymogu podania numeru rejestracyjnego pojazdu mechanicznego, którego umowa dotyczy (jeżeli został nadany). To również jest efekt wspomnianych uzgodnień. Jak tłumaczy resort finansów, należało wprowadzić takie doprecyzowanie, ponieważ numer rejestracyjny nie zawsze może być podany, np. w przypadku pojazdów niepodlegających rejestracji, jak również pojazdów ubezpieczonych jeszcze przed rejestracją. W potwierdzeniu powinien znaleźć się także numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu mechanicznego, którego umowa dotyczy. To wskazanie jest także efektem wzmiankowanych uzgodnień. MF tłumaczy, iż uszczegółowienie tego punktu wynika z faktu, iż na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, cechą identyfikacyjną pojazdu jest nr VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. Konsultacje doprowadziły również do umieszczenia w rozporządzeniu wymogu podania informacji dotyczących marki i modelu pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy. Projektodawca wyjaśnia, że ten punkt dotyczy pojazdów wymienionych w art. 73 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. W stosunku do tej grupy pojazdów dokument ubezpieczenia będzie zawierał jedynie niektóre z informacji wymienionych w projekcie. Wynika to z faktu, iż powyższe podmioty posiadają pojazdy z tzw. rejestracją cywilną, które są przeznaczone m.in. do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zawarta w projekcie rozporządzenia regulacja ma na celu ograniczenie możliwości ewentualnego uzyskania przez osoby nieuprawnione niejawnych danych i informacji o pojazdach ww. służb.rnrnOC rolnikówrnrnW odniesieniu do ubezpieczenia OC rolników dokument określa (z zastrzeżeniem jak wyżej): strony umowy ubezpieczenia, tj. nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę posiadacza gospodarstwa rolnego, oraz powierzchnię i położenie gospodarstwa rolnego.rnrnUbezpieczenia budynków rolniczychrnrnOdnośnie ubezpieczenia budynków rolniczych dokument określa (z zastrzeżeniem jak wyżej): strony umowy ubezpieczenia, tj. nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę posiadacza gospodarstwa rolnego, rodzaj i przeznaczenie poszczególnych budynków, rodzaj materiału, z którego poszczególne budynki zostały wykonane, powierzchnię ogólną poszczególnych budynków, wartość poszczególnych budynków w stanie nowym, a także procent zużycia poszczególnych budynków.rnrnPozostałe ubezpieczenia obowiązkowe

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe, to potwierdzenie musi określać (z zastrzeżeniem jak wyżej) strony umowy ubezpieczenia, czyli nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę ubezpieczonego.

Kwestia dowodu potwierdzającego uiszczenie składki

W uzasadnieniu do aktu projektodawca ujawnił, że dodatkowo w trakcie spotkania uzgodnieniowego, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele polskiego rynku ubezpieczeń*, została podniesiona kwestia dotycząca zasadności uzupełnienia projektu o wyrazy „dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej”. Na konieczność dodania w akcie powyższego stwierdzenia wskazały Polska Izba Ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W opinii PIU, brak wyraźnego wskazania w tym przepisie, że dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej jest dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia, wpłynie w sposób znaczący na zwiększenie kosztów prowadzonej przez ubezpieczycieli działalności. Wynika to z faktu, iż w stosunku do klientów, którzy opłacą składkę za pomocą blankietu, ubezpieczyciele będą zobowiązani do dodatkowego wysłania odrębnego dokumentu ubezpieczenia. Ponadto brak wyraźnego wskazania w tym przepisie, na dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej (jak to ma miejsce w obecnie obowiązującym stanie prawnym) może wpłynąć na zmianę dotychczasowej praktyki organów uprawnionych do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia.rnrnProjektodawca, w wyniku przeprowadzonej dyskusji na konferencji uzgodnieniowej oraz z uwagi na fakt, iż obecnie obowiązujące regulacje zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, posługują się określeniem „dowodu potwierdzającego opłacenie składki ubezpieczeniowej”, uznał za zasadne uzupełnienie przedmiotowego projektu w tym zakresie. Za powyższym przemawiał także fakt, iż z uzyskanych od Rzecznika Ubezpieczonych informacji wynika, że Biuro Rzecznika nie otrzymuje żadnych sygnałów wskazujących na utrudnienia po stronie ubezpieczonych, związane z obecnie obowiązującym rozwiązaniem.

Akt zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. Nr 211, poz. 2064).rnrnPrzepisy rozporządzenia będą wchodziły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

*W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Straży Granicznej, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *