Od nowego roku wchodzi w życie nowa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, której najistotniejszy postulat dotyczy likwidacji podwójnego OC. Inne nowe przepisy zakładają m.in. obowiązek informowania przez ubezpieczyciela klientów o zbliżającej się dacie zakończenia polisy czy respektowanie mechanicznie odtworzonego podpisu reprezentanta towarzystwa ubezpieczeniowego na umowie ubezpieczenia.

Po półrocznym vacatio legis, czyli ok. połowy 2011 r., w życie wejdzie nowa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która zastąpi dotychczas obowiązujący akt normatywny z 2003 r. – W ciągu ostatnich lat polski rynek ubezpieczeniowy uległ ogromnym przeobrażeniom – dotychczas liczący się gracze utracili swoje wysokie pozycje na rzecz tych, które swoją działalność rozpoczęły, powstał i dynamicznie rozwinął się segment ubezpieczeń typu direct, pojawiły się nowe narzędzia internetowe takie jak porównywarki ubezpieczeniowe. W związku z tym potrzeba wprowadzenia nowych przepisów i doprecyzowania już istniejących regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych była oczywista – podkreśla Wojciech Rabiej, szef porównywarki ubezpieczeniowej rankomat.pl. – Tylko jeśli przepisy prawne będą odpowiadały rzeczywistości ubezpieczeniowej – a to ma zapewnić nowa ustawa – tempo zmian zachodzących na polskim rynku ubezpieczeniowym może być kontynuowane – dodaje.

Co przyniesie kierowcom nowa ustawa?

• Po pierwsze, ograniczenie tzw. podwójnego OC. Do tej pory zasadą było, że jeśli posiadacz obowiązkowej polisy komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie wypowiedział jej najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki została zawarta, umowa z dotychczasowym ubezpieczycielem była automatycznie przedłużana na kolejny rok. W konsekwencji dochodziło do sytuacji podwójnego ubezpieczenia i konieczności płacenia dwóch składek. Nowa ustawa likwiduje ten zapis i zakłada możliwość wypowiedzenia umowy kontynuowanej w dowolnym momencie, jeśli tylko kierowca zawarł umowę z inną firmą. – Co więcej, towarzystwa będą teraz zobowiązane do informowania swoich klientów nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem polisy o zbliżającej się dacie zakończenia ubezpieczenia i skutkach braku złożenia deklaracji. Dzięki temu mniejsze będzie ryzyko, że zapomnimy o tej sprawie – podkreśla Wojciech Rabiej.

• Po drugie, w przypadku sprzedaży samochodu i braku wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej przez dotychczasowego lub nowego właściciela, będzie ona ważna tylko i wyłącznie do końca okresu, na jaki została zawarta.

• Po trzecie, ustawa usankcjonuje zasadę, że podpis osoby reprezentującej towarzystwo ubezpieczeniowe na umowie ubezpieczenia jest ważny, jeśli jest odtworzony mechanicznie, a nie tylko odręcznie. Pozwoli to bezproblemowo i w sposób wiążący zawrzeć umowę nawet bez jednoczesnej obecności w jednym miejscu obu stron umowy, czyli ubezpieczyciela i kierowcy. – To jest bardzo prokonsumencki zapis i odpowiedź na szybki rozwój usług ubezpieczeniowych w Internecie. Jest szczególnie istotny dla ubezpieczycieli typu direct oraz dla porównywarek internetowych takich jak rankomat.pl. To jeszcze bardziej ułatwi cały proces porównania, wyboru i zakupu ubezpieczenia za naszym pośrednictwem – komentuje Rabiej.

• Oprócz tego dzięki nowej ustawie towarzystwa ubezpieczeń będą miały też możliwość zmiany składki ubezpieczeniowej w czasie trwania polisy. Będą mogły to zrobić jednak tylko wtedy, gdy po zawarciu umowy ubezpieczenia okaże się, że ubezpieczający nie podał wszystkich informacji istotnych dla ustalenia wysokości składki, o które ubezpieczyciel zapytał w formularzu oferty.

Nowe regulacje wprowadzają łącznie kilkadziesiąt zmian do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. Oprócz wyżej wymienionych, inne m.in. odnoszą się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który np. w sytuacji ogłoszenia upadłości ubezpieczyciela będzie odpowiedzialny za roszczenia osób uprawnionych na podstawie umów ubezpieczeń obowiązkowych. Ponadto według nowej ustawy umowa OC nie będzie mogła obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy, a katalog sytuacji skutkujących rozwiązaniem umowy ubezpieczenia obowiązkowego zostanie rozszerzony o rejestrację samochodu poza granicami Polski.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *