Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wystosował do ubezpieczycieli pismo z wezwaniem o ustalanie prawidłowej, niezaniżonej w stosunku do ponoszonego ryzyka wysokości składki ubezpieczeniowej.

Szef KNF Andrzej Jakubiak podkreślił w liście, że każdy zakład ubezpieczeń powinien w swojej działalności kierować się zasadą adekwatności składki dla oferowanych produktów zgodnie z zapisami art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Przypomniał, że składka powinna być skalkulowana adekwatnie do ryzyka występującego w danym rodzaju ubezpieczenia, w oparciu o stosowne dane statystyczne odnoszące się do przedmiotowego ryzyka. Równolegle jej wysokość nie może być niższa od poziomu zapewniającego wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i pokrycie kosztów wykonywania działalności.

Przewodniczący Komisji uznał za niedopuszczalne ustalanie składek z uwzględnieniem „kompensowania” się ryzyk w różnych rodzajach ubezpieczeń, w szczególności w przypadku sprzedaży umów ubezpieczenia połączonych w tzw. pakiet ubezpieczeniowy. Identyczny pogląd wyraził odnośnie oferowania umów ubezpieczenia ze składką celowo obniżoną poniżej adekwatnego poziomu,. z przyczyn marketingowych. Dotyczy to w szczególności akcji reklamowych, w których ubezpieczenia są oferowane po rażąco niskiej cenie lub „za darmo” gdy są sprzedawane w pakiecie ubezpieczeń („ubezpieczenia za 1 zł”).

"Podkreślić należy również, że praktyka oferowania „ubezpieczeń za l zł” może wprowadzić potencjalnego klienta w błędne przekonanie. że jest to adekwatna cena w stosunku do otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej, co może doprowadzić do wykształcenia u klientów określonych nieuzasadnionych oczekiwań w zakresie cen produktów ubezpieczeniowych. Ponadto takie działanie może być oceniane jako naruszenie zasad uczciwej konkurencji na rynku ubezpieczeniowym.” – napisał w liście szef nadzoru.

Andrzej Jakubiak zwrócił również uwagę na równie istotną, jego zdaniem, kwestię wiarygodności informacji zawartej w sprawozdaniach finansowych zakładów ubezpieczeń. „Organ nadzoru dokonując analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń wykorzystuje dane dotyczące poszczególnych grup ubezpieczeń w celu właściwego monitorowania wypłacalności i identyfikowania potencjalnych ryzyk. Ponadto dane finansowe w podziale na grupy ubezpieczeń publikowane są na stronie internetowej KNF, co umożliwia dokonanie oceny rentowności poszczególnych rodzajów ubezpieczeń również innym podmiotom, w tym ubezpieczonym czy też potencjalnym i obecnym inwestorom. W sytuacji stosowania przez zakłady ubezpieczeń wszelkiego rodzaju kompensat bądź nieuzasadnionych obniżek taryf ubezpieczeniowych, prezentowane dane finansowe nie odzwierciedlają w sposób rzetelny i wiarygodny sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń i mogą prowadzić do podejmowania błędnych decyzji.” – zaznaczył.

Andrzej Jakubiak podkreślił, iż nadzór oczekuje, że zakłady ubezpieczeń będą stosowały się do wymogów prawa w zakresie ustalania składki ubezpieczeniowej „tak, aby posiadać pełną zdolność do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu.”

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *