Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na swoich stronach internetowych projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. Nowe przepisy przewidują m.in. rezygnację z obowiązku legitymowania się polisą odpowiedzialności cywilnej podczas kontroli drogowej.

Autorzy projektu tłumaczą, że „zniesienie obowiązku legitymowania się (…) polisą OC podczas kontroli drogowej jest konsekwencją systemowego założenia o referencyjności CEP i CEK”. W ocenie projektodawcy zaproponowane rozwiązania przyczynią się po pierwsze do likwidacji przestępstw przeciwko wiarygodności umowy ubezpieczenia. Po drugie zaś – pozwolą na uniknięcie konsekwencji tym prowadzącym pojazdy, którzy podczas kontroli drogowej z przyczyn niezależnych od siebie nie są w stanie wylegitymować się polisą odpowiedzialności cywilnej .

Projekt ustawy zakłada m.in., że wśród instytucji uprawnionych do pozyskiwania i zobowiązanych do przekazywania danych z i do ewidencji pojazdów oraz ewidencji kierowców znajdują się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polska Izba Ubezpieczeń oraz ubezpieczyciele (wszystkie instytucje uzyskały bezpośrednią możliwość dostępu do ewidencji). Projektodawca zastrzegł jednak, że informacje te (w pełnej wersji umożliwiającej identyfikację auta lub jego posiadacza) będą przekazywane powyższym podmiotom jedynie w celu likwidacji szkód (art. 29 projektu ustawy). Autorzy dokumentu zgodzili się (w art. 35) na udostępnienie danych z obu ewidencji lub informacji wynikających z ich przetworzenia dla realizacji celów komercyjnych, statystycznych lub badawczych bez wspomnianych powyżej danych szczegółowych.

W projekcie ustawy nie został z kolei uwzględniony wcześniejszy postulat Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczący odpłatności za dostęp do zgromadzonych w obu centrach ewidencji danych. W 2009 r., podczas konsultacji w sprawie projektu ustawy o CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), samorząd ubezpieczycieli postulował, aby towarzystwa i PIU były zwolnione z opłat za udostępnianie im informacji. Izba argumentowała wówczas, że „taki bezpłatny dostęp powinien być ubezpieczycielom zapewniony przynajmniej przez okres proporcjonalny do opłat pobieranych od pozostałych użytkowników CEPiK, w relacji do kosztów, jakie zakłady asekuracyjne poniosły na stworzenie bazy”. PIU przypominała, że „według założeń z 2003 r. koszty budowy CEPiK miały w ocenie MSWiA sięgnąć 500 mln zł. Zakłady ubezpieczeń poniosły znaczną część tej kwoty, wnosząc opłaty w łącznej wysokości ok. 340 mln zł. Uiszczają one bowiem opłatę na rzecz CEPiK w wysokości 1 euro od każdej zawartej umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. System powstawał więc w znaczącej mierze ze środków ubezpieczycieli”. Projektodawca pozostał jednak nieugięty: zgodnie z art. 51, ust. 4 ustawy od podmiotów ubezpieczeniowych pobierane będą opłaty ewidencyjne na kwotę nie wyższą, niż równowartość 1 euro.

MSWiA planuje, że jego propozycja nowych przepisów jeszcze w kwietniu trafi na Komitet Stały Rady Ministrów.

Szczegółowy projekt ustawy można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod adresem:rnrnhttp://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9091/Szybsza_rejestracja_samochodow.html

ww.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *