Podczas odbywającego się 14 lipca posiedzenia Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pracowała nad poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustaw: o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Prawo ubezpieczeniowe oraz Prawo drogowe.

W trakcie obrad posłowie opowiedzieli się za wprowadzeniem do projektu poprawki likwidującej tzw. podwójne ubezpieczenie w umowach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Wprowadzona wcześniej przez komisję poprawka przewidywała, że posiadacz pojazdu mógłby co prawda wypowiedzieć starą umowę, ale tylko wtedy, gdy posiadane umowy ubezpieczenia byłyby zawarte na ten sam okres, pokrywałyby się ze sobą co do dnia. Zdaniem autorów wprowadzonej w czwartek poprawki, proponowany wcześniej zapis zawężałby możliwość zwrotu podwójnych ubezpieczeń.

Wiceminister finansów Wiesław Szczuka przyznał, że wprowadzony zapis jest zgodny z przedłożeniem rządowym. Jego zdaniem należy umożliwić wypowiedzenie starej umowy, aby uniknąć sytuacji, w której ktoś będzie miał jednocześnie nową umowę i automatycznie, nieświadomie – przedłużoną starą umowę.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę określającą przypadki, kiedy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.rnrnNegatywną opinię uzyskała m.in. poprawka, która dotyczyła możliwości podwyższenia w określonych okolicznościach przez zakład ubezpieczenia składki ubezpieczeniowej. Zgodnie z poprawką zakład mógłby wezwać do zapłaty podwyższonej składki „niezwłocznie, nie później niż do końca trwania umowy ubezpieczenia”.

Komisja opowiedziała się natomiast za przyjęciem poprawek, które eliminują m.in. błędy legislacyjne.

Przygotowany przez rząd projekt zakłada rozwiązanie problemu podwójnego ubezpieczenia, które pojawia się np. przy sprzedaży jednego samochodu i zakupie drugiego. W przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, bez wypowiedzenia w odpowiednim terminie poprzedniej, trzeba płacić podwójne składki.

Po zmianach zakład ubezpieczeń zostanie zobowiązany, by przesłać klientom, najpóźniej na 14 dni przed końcem ubezpieczenia, informację z propozycją ubezpieczenia na kolejny okres wraz z wysokością składki, jaka miałaby obowiązywać.

W przypadku sprzedaży pojazdu, umowa ubezpieczenia jego wcześniejszego posiadacza nie będzie mogła być automatycznie odnowiona. Dzięki temu klienci nie będą wpadać w pułapkę wielokrotnego odnawiania się starych umów. Projekt doprecyzował, że przy wypowiedzeniu ubezpieczenia obowiązkowego drogą pocztową, za datę wypowiedzenia będzie się uważało datę stempla pocztowego.

Klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia.

Zmieniony ma być sposób zwrotu składki ubezpieczeń obowiązkowych. Ma on przysługiwać za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a nie – jak obecnie – za każdy pełny miesiąc. Wysokość opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczeniowego ma być uzależniona od wielokrotności minimalnego wynagrodzenia, a nie kursu euro. Kara za brak OC na auto osobowe ma stanowić równowartość dwukrotności płacy minimalnej, na samochód ciężarowy i autobus – trzykrotności, na pozostałe pojazdy – jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *