Zdaniem siedmiu organizacji reprezentujących zawody finansowe, wyrażonym we wspólnym stanowisku, odnosząca się do ich profesji deregulacja będzie miała negatywne skutki. Powód? Według sygnatariuszy wystąpienia, wykonywanie czynności m.in. pośrednika ubezpieczeniowego czy też maklera, nie jest możliwe bez niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Pod oświadczeniem podpisali się przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Związku Maklerów i Doradców, Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

W swoim stanowisku jego sygnatariusze przypomnieli, że profesje które reprezentują należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Podkreślili, że osoby świadczące usługi finansowe dysponują i zarządzają majątkiem klientów – zarówno zwykłych obywateli, jak i firm oraz instytucji. Osoby korzystające z ich usług mając pewność, że współpracują z osobą o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Taki stan rzeczy zapewniał do tej pory system przepisów regulujących dostęp do zawodów finansowych. Rządowa propozycja zaś – zdaniem wymienionych powyżej organizacji -zburzy dotychczasowy model chroniący klientów. „Pod hasłami i faktycznie kryje się dopuszczenie osób bez niezbędnych kwalifikacji i umiejętności do pełnienia odpowiedzialnych, decyzyjnych i kontrolnych funkcji w zawodach finansowych” – zapisano w stanowisku. Sygnatariusze stwierdzili ponadto, iż deregulacja w zakresie dotyczącym ich profesji „dodatkowo ułatwi działalność nieuczciwym podmiotom, co zagraża bezpieczeństwu finansowemu konsumentów, a w przyszłości może również oznaczać obciążenia finansowe dla państwa”.

Organizacje zwróciły ponadto uwagę, że załamanie na rynkach finansowych w ostatnich latach ukazało zagrożenia dla systemu finansowego nawet w najbardziej dojrzałych gospodarkach. „Jesteśmy przekonani, że system regulacji zawodów finansowych, który zapewnia równowagę między swobodnym dostępem do zawodu, a zapewnieniem ochrony obywatelom i przedsiębiorcom, pozwoli ograniczyć skalę takich zjawisk w przyszłości\" – napisano w stanowisku.

Sygnatariusze w swoim oświadczeniu przypomnieli także, że projekt ustawy dotyczący II transzy deregulacji został ogłoszony w chwili, gdy całym krajem wstrząsnęła afera Amber Gold, która jasno pokazała, że w Polsce nadzór nad rynkiem finansowym jest na niewystarczającym poziomie. „Wywołał ją (aferę – przyp. AM) młody człowiek, który bez niezbędnej wiedzy i doświadczenia rozwinął działalność finansową na dużą skalę. W efekcie doprowadził do nieszczęścia tysięcy Polaków oraz strat liczonych w setkach milionów złotych” – napisali przedstawiciele organizacji.

Ponadto sygnatariusze ocenili, iż rządowa propozycja nie zawiera merytorycznego uzasadnienia i jest sprzeczna z koncepcją zmian w prawie Unii Europejskiej, które mają zaostrzyć kontrolę nad rynkiem finansowym.

Stanowisko ma zostać przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz parlamentarzystów.

Projekt trafi do komisji nadzwyczajnej?rnrn8 listopada w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanej w resorcie sprawiedliwości ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. – Konsultacje tej ustawy były bezprecedensowo szerokie, brało w nich udział ponad 500 podmiotów – powiedział dzisiaj szef MS Jarosław Gowin podczas prezentacji projektu.

Regulacje o których debatowano obejmują zmiany 28 ustaw. Przewidują częściową lub całkowitą deregulację 50 zawodów.

– Deregulacja to szansa dla kilkudziesięciu tysięcy młodych Polaków, by znaleźli pracę – tłumaczył Gowin. – Kolejnym pozytywnym wynikiem przygotowanych przez nas zmian będzie podniesienie jakości usług. Podkreślił, że na ich straży nie stoją licencje, ani korporacje, ale „swobodna, uczciwa, sprawiedliwa konkurencja”.

– Wszędzie na świecie skutkiem deregulacji jest podniesienie konkurencyjności gospodarki i ogólny wzrost dynamiki gospodarki – dodał minister.

Głosowanie nad projektem odbędzie się 9 listopada. Najprawdopodobniej zostanie on przesłany do dalszych prac w specjalnie powołanej komisji nadzwyczajnej.

***Założenia projektu deregulacji dotyczące zawodów brokera i agenta ubezpieczeniowego oraz aktuariusza można znaleźć na stronie internetowej „Gazety Ubezpieczeniowej” pod adresem: http://www.gu.com.pl/…

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *