Podczas posiedzenia w dniu 22 lutego rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zgodnie z nowymi przepisami, klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia, i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia.

W przypadku nadania pocztą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, za datę jego złożenia będzie uważać się datę stempla pocztowego. Dotyczyć to będzie ubezpieczeń zawieranych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych (umowa OC), rolników (umowa OC) i właścicieli budynków rolniczych. Rozwiązanie to ułatwi klientowi dotrzymanie ustawowego terminu na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

W nowelizacji założono, że zawiadomienia i oświadczenia składne agentowi ubezpieczeniowemu będą uważane za złożone zakładowi ubezpieczeń, który on reprezentuje.rnrnAutorzy projektu zaproponowali również rozwiązanie mające na celu ograniczenie zjawiska podwójnego OC. W tym celu zapisy nowelizacji zobowiązują zakład ubezpieczeń do przesyłania ubezpieczającemu informacji – na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia – o przedłużeniu ubezpieczenia na kolejny okres. Jeśli posiadacz pojazdu będzie chciał zmienić ubezpieczyciela, to będzie musiał wypowiedzieć umowę zawartą z dotychczasowym zakładem, w dniu poprzedzającym koniec okresu ubezpieczenia. Ubezpieczający będzie mógł także wypowiedzieć umowę OC, która była wynikiem automatycznego jej przedłużenia na kolejny okres. Ponadto w sytuacji sprzedaży pojazdu umowa ubezpieczenia OC zawarta przez dotychczasowego właściciela – w przypadku braku jej wypowiedzenia przez nowego posiadacza – pozostanie ważna do końca okresu zawarcia.

Zaproponowano także nowy sposób liczenia zwrotu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Jej zwrot będzie przysługiwał za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, obecnie – za każdy pełny miesiąc. Postanowiono też, że zakład ubezpieczeń w ciągu 14 dni będzie musiał zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Doprecyzowano też przypadki, kiedy osoba poszkodowana lub uprawniona do odszkodowania będzie mogła dochodzić roszczeń od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakład ubezpieczeń będzie mógł także zażądać zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, gdy ubezpieczający nie poinformuje ubezpieczyciela o wszystkich znanych mu okolicznościach, istotnych do ustalenia jej wysokości, np. o wypadkach drogowych ze swoim udziałem.

Dodano nowy przepis, że umowa ubezpieczenia OC wygaśnie z chwilą zarejestrowania pojazdu poza Polską. Częste są bowiem przypadki sprzedaży pojazdów za granicą zarejestrowanych w Polsce. Zdarza się, że osoby pracujące za granicą nie wyrejestrowują sprzedanych pojazdów.

Autorzy nowelizacji przewidują, że większość nowych regulacji zacznie obowiązywać po 6 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *