Do Sądu Najwyższego trafił kolejny wniosek Rzecznika Ubezpieczonych. Tym razem RU chce rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie sądów dotyczących zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Złożony 8 listopada wniosek Rzecznika zawiera następujące pytanie prawne:

„Czy w świetle art. 363 §1 k.c. w zw. z art. 361 §2 k.c. poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe?”

Z uwagi na istotny wymiar społeczny problemu Rzecznik Ubezpieczonych uznał za zasadne wniesienie wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, występujących w orzecznictwie sądów powszechnych, które następnie przekładają się na niejednolitą praktykę w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń. W ocenie Rzecznika, właściwe określenie przez Sąd Najwyższy kierunku wykładni treści art. 361 § 2 oraz 363 § 1 k.c., w zakresie uprawnienia poszkodowanego do żądania ustalenia wysokości odszkodowania według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa sądów powszechnych w analogicznych sprawach, ale również do istotnego zmniejszenia liczby postępowań sądowych. Wpłynie to również na poprawę jakości postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W Sądzie Najwyższym znajdują się już 2 złożone wcześniej wnioski o podjęcie uchwał w sprawie kosztów pełnomocnika w postępowaniu przedprocesowym/likwidacyjnym, oraz w kwestii pomniejszania odszkodowań z OC pojazdów o procent zużycia wymienianych części. Oba wystąpienia również mają na celu rozstrzygnięcie obecnych w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa.

Należy przypomnieć, że 17 listopada w Sądzie Najwyższym zapadło rozstrzygnięcie odnośnie wątpliwości prawnych będących przedmiotem innego wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, złożonego przez RU w październiku tego roku. W odpowiedzi na wystąpienie urzędu SN uchwalił, że poszkodowani, w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia pojazdu mechanicznego, niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie mogąc wskutek zdarzenia drogowego korzystać z własnego auta, mają prawo do pojazdu zastępczego, jeżeli jest to celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Szczegółowa treść wniosku z 8 listopada wraz z uzasadnieniem jest dostępna na stronach internetowych Rzecznika Ubezpieczonych pod adresem:rnhttp://www.rzu.gov.pl/files/20500__5216__Najnowsze_wnioski_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *