Rzecznik Ubezpieczonych poinformował w komunikacie, że 14 września złożył do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa w zakresie zwrotu kosztów zastępstwa poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym.

Wystąpienie Rzecznika Ubezpieczonych zawiera zapytanie prawne: „Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c., poniesiony na etapie postępowania przedsądowego koszt zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?”

W komunikacie RU czytamy: „Rzecznik Ubezpieczonych żywi przekonanie, iż rozbieżności dostrzeżone w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia w związku z prowadzoną stale kwerendą orzecznictwa sądowego w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych, zostaną usunięte dzięki rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego. Uchwała w przedmiocie zasadności roszczeń o zwrot wynagrodzenia pełnomocnika dochodzącego w imieniu poszkodowanego odszkodowania z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC komunikacyjnego) wpłynie bowiem na ujednolicenie praktyki zarówno w zakresie postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń, jak i w ramach sporów toczących się przed sądami powszechnymi. Postulowane usunięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa ma także na celu urzeczywistnienie w jak największym stopniu konstytucyjnej zasady pewności prawa.”

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *