20 czerwca Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na kolejne pytanie Rzecznika Ubezpieczonych. Jednak nie uczynił tego.

Sąd miał ustosunkować się do przedstawionego przez Rzecznika zagadnienia prawnego „Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c. poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe?” SN po rozpoznaniu wniosku odmówił podjęcia uchwały. Przyczyny tak podjętego rozstrzygnięcia nie są znane.

Wnioskodawca, czyli Rzecznik Ubezpieczonych, jest zdania, że więcej będzie wiadomo powiedzieć zapewne dopiero po otrzymaniu postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem. Po analizie dotychczasowych orzeczeń SN z wniosku Rzecznika urząd domniemuje, że przyczyną wydania postanowienia o tej treści mogło być to, iż rozstrzygniecie omawianej kwestii nastąpiło już w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia br. (III CZP 80/11), która dotyczyła możliwości amortyzacji cen części zamiennych koniecznych do naprawy lub że brak jest rozbieżności i wątpliwości co do tego, że poszkodowany może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych, jeżeli uszkodzeniu uległy tego rodzaju części.

Biuro Rzecznika zapewniło, że postanowienie SN z dnia 20 czerwca (III CZP 85/11) wraz uzasadnieniem będzie niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej RU, jak tylko urząd je otrzyma. Zapowiedziało także, iż po analizie uzasadnienia tego postanowienia zaprezentuje swój szerszy komentarz w sprawie.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *