Sąd Najwyższy wydał werdykt w sprawie ustalania kosztów części zamiennych w odszkodowaniach z OC pojazdów mechanicznych. O wykładnię w tej materii zwrócił się do SN w ubiegłym roku „Rzecznik Ubezpieczonych.

W uchwale z 12 kwietnia (sygn.. akt III CZP 80/11) Sąd Najwyższy wskazał, iż: „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”

Uchwała SN stanowi odpowiedź na ubiegłoroczny wniosek Rzecznika Ubezpieczonych. RU zwrócił się do Sądu o rozstrzygnięcie, czy w świetle art. 363 § 1 k.c., w związku z art. 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

W ocenie Rzecznika, wspomniana uchwała potwierdziła w pełni jego stanowisko, iż niedopuszczalne jest automatyczne stosowanie potraceń amortyzacyjnych w przypadku roszczeń dochodzonych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zdaniem RU, „tym samym dotychczasowe praktyki zakładów ubezpieczeń należy uznać za nieuprawnione.”

„Stosowanie potrąceń amortyzacyjnych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, tzn. tylko wówczas kiedy zastosowanie nowych części prowadziłoby do wzrostu wartości całego naprawionego pojazdu. SN wyraźnie wskazał, iż ciężar wykazania wzrostu wartości pojazdu w porównaniu do stanu sprzed szkody obciąża wyłącznie zakład ubezpieczeń. Tym samym, potrącenia amortyzacyjne są dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach i pod licznymi ciężarami dowodowymi.” – podkreślono w komentarzu Biura Rzecznika Ubezpieczonych do uchwały SN.rnrnPełna treść artykułu zostanie zamieszczona w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 17 z datą wydawniczą 24 kwietnia.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *