Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą poszkodowani, w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia pojazdu mechanicznego, niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie mogąc wskutek zdarzenia drogowego korzystać z własnego auta, mają prawo do pojazdu zastępczego, jeżeli jest to celowe i ekonomicznie uzasadnione. O rozstrzygnięcie przez SN wątpliwości prawnych dotyczących tej materii wnioskował Rzecznik Ubezpieczonych.

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.” – głosi uchwała Sądu Najwyższego.

Szczegółowe wytyczne w sprawie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, opisane są w dokumencie, opracowanym jesienią 2010 r. przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z nimi, „jeżeli (…) poszkodowany jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (…), zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego przysługuje, jeżeli nakłady na ten cel miały charakter wydatków celowych i koniecznych, poniesionych w związku z niemożnością używania uszkodzonego pojazdu w dotychczasowy sposób.”

– Uchwała Sądu Najwyższego oznacza dla poszkodowanych komfort, bez generowania niepotrzebnych kosztów. Jest to rozwiązanie korzystne i jednocześnie racjonalne ekonomicznie – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Inne szczegółowe analizy dzisiejszej uchwały Sądu Najwyższego będą możliwe dopiero po uzyskaniu uzasadnienia do niej.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *