W Sądzie Najwyższym znajdują się wnioski o podjęcie uchwał w sprawie kosztów pełnomocnika w postępowaniu przedprocesowym/likwidacyjnym, oraz w kwestii pomniejszania odszkodowań z OC pojazdów o procent zużycia wymienianych części. Autorem obu wystąpień jest Rzecznik Ubezpieczonych.

W pierwszym z wniosków Rzecznik zwraca się do SN o rozstrzygnięcie obecnej w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa, w sprawie poniesionego na etapie postępowania przedsądowego kosztu zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń.

RU chce wiedzieć, czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c., wspomniany koszt podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Drugi z wniosków Rzecznika wnosi o rozstrzygnięcie Sądu w kwestii tego, czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

Szczegółowe uzasadnienia obu wniosków są dostępne na stronach internetowych „Gazety Ubezpieczeniowej” pod adresem:

Amortyzacja czesci

Koszty pelnomocnika w postepowaniu

news@gu.com.pl

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *