7 listopada Sąd Najwyższy orzekł, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłacenia bliskim śmiertelnej ofiary wypadku drogowego nie tylko odszkodowania, ale również zadośćuczynienia należnego od sprawcy wypadku w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej.

Uchwała Sądu Najwyższego została powzięta w odpowiedzi na następujące zagadnienie prawne „Czy w świetle przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. Nr 26, poz. 310 ze zm.)*, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do zapłacenia zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną osobie trzeciej, wobec której ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c.?”

Werdykt SN rozstrzygnął wątpliwość prawną zgłoszoną przez sąd rozpatrujący sprawę mężczyzny, którego brat zginął w wypadku drogowym w październiku 2002 r. (sprawca wypadku został skazany w sprawie karnej). Wspomniany mężczyzna przeżył wstrząs psychiczny (bracia, których dzielił jedynie rok, byli ze sobą bardzo związani), m.in. wycofał się z kontaktów ze znajomymi, miał zaburzenia snu i trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Później zaś wytoczył w sądzie sprawę przeciwko firmie ubezpieczeniowej TUW (sprawca wypadku miał tam wykupioną umowę odpowiedzialności cywilnej), żądając jako zadośćuczynienia z polisy OC 25 tys. zł. (wcześniej towarzystwo na podstawie ugody wypłaciło rodzicom zmarłego tytułem zadośćuczynienia łącznie 18 tys. zł)

Sąd I instancji uznał, że odpowiednim zadośćuczynieniem będzie połowa żądanej kwoty. Apelację od tego wyroku złożył TUW. Sąd drugiej instancji jednak nie był pewny, czy w świetle obowiązujących w chwili wypadku przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu OC bliski ofiary wypadku mógł żądać wypłaty zadośćuczynienia z polisy, czy tylko bezpośrednio od sprawcy wypadku. Dlatego sąd zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu pytania wskazał, że jego wątpliwości wynikają z niejednolitego orzecznictwa – istnieją wyroki, w których sądy uznały, że nie ma prawnych podstaw do obciążania firmy ubezpieczeniowej obowiązkiem wypłaty zadośćuczynienia, ale są i wyroki przeciwne.rnrn7 listopada Sąd Najwyższy potwierdził w uchwale, że polisa OC sprawcy wypadku obejmuje również zadośćuczynienie dla bliskich ofiary wypadku. Dlatego firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłaty tego zadośćuczynienia (sygn. III CZP 67/12). Uchwała odnosi się wprost do rozporządzenia, które utraciło moc w 2004 r., ale stanowisko Sądu Najwyższego dotyczy również dzisiejszych przepisów, bo są one takie same jak tamte.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *