W dniu dzisiejszym odbył się briefing prasowy Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń poświęcony aktualnym wydarzeniom w spółce oraz wynikom za pierwsze półrocze 2007 roku. Poniżej publikujemy treść oficjalnej informacji prasowej PTU wydanej o spotkaniu. Warszawa, 14 sierpnia 2007 r. Informacja Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 9 sierpnia br. o upoważnieniu Przewodniczącego KNF do wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu stwierdzenie czy w aktualnej sytuacji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń istnieją podstawy do wprowadzenia w Spółce zarządu komisarycznego informujemy, że w dniu 10 sierpnia br. PTU SA otrzymało zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządu komisarycznego. W uzasadnieniu pisma przewodniczący KNF wskazuje jako podstawę wszczęcia postępowania art. 189 ust 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.), który stanowi, że „organ nadzoru może ustanowić zarząd komisaryczny w przypadku zaistnienia w zakładzie ubezpieczeń sytuacji niemożności wykonywania przez organy tego zakładu ubezpieczeń powierzonych im zadań, co może w istotny sposób zagrozić interesom ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, a także gdy organy zakładu ubezpieczeń wykonują powierzone im zadania z rażącym naruszeniem interesów zakładu ubezpieczeń, ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia w szczególności przez doprowadzanie do sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać należnych świadczeń.”

W tym kontekście należy stwierdzić, że co prawda od listopada 2006 roku w PTU SA istnieje spór pomiędzy akcjonariuszami Spółki, ale sytuacja ta w żaden sposób nie zagraża interesom ubezpieczonych, a tym bardziej nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla wypłaty należnych świadczeń uprawnionym z umów ubezpieczenia. Świadczy o tym niezakłócona bieżąca działalność Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności ubezpieczeniowej oraz wyniki Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń osiągnięte po I półroczu 2007 r. W tym okresie Spółka uzyskała przychody z tytułu składki przypisanej brutto w wysokości 206,4 mln zł wobec 173,0 mln zł za 6 miesięcy 2006 roku. Taki poziom sprzedaży zapewnił dynamikę składki na poziomie 119% i przekroczenie o 11,9 % przyjętej w planie finansowym Spółki na 2007 rok wielkości sprzedaży. W rezultacie przekroczenie planowanego przypisu składki wyniosło 22 mln zł. Natomiast wypłaty odszkodowań (120,9 mln zł) nie przekroczyły wielkości założonych (121,3 mln zł). Dochody z działalności lokacyjnej w I pół. 2007 roku wyniosły 12,2 mln zł wobec 5,3 mln zł w I półroczu 2006 roku.

W efekcie zysk brutto PTU po I półroczu 2007 roku wyniósł 8,0 mln zł, a zysk netto 6,2 mln zł. Wielkości te za I półrocze 2006 roku wyniosły odpowiednio 3,1 mln zł i 2, 3 mln zł, a w planie finansowym na 2007 r. 6,1 mln zł i 3,7 mln zł. PTU w ciągu ostatnich 6 lat generowała zyski, jednak wobec strat poniesionych w latach 1998-2000 Spółka nie płaciła dotychczas podatku dochodowego od osób prawnych. Osiągnięty dochód za 6 miesięcy 2007 roku (5,8 mln zł) spowodował, że PTU po raz pierwszy w swojej historii zapłaciła za miesiąc czerwiec 2007 zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 423 tys. zł. W ciągu I półrocza PTU istotnie zwiększyła swoje bezpieczeństwo finansowe. Nastąpił wzrost kapitałów własnych z 83,5 mln zł na dzień 31 grudnia 2006 roku do 113,4 mln zł na 30 czerwca 2007 roku. Natomiast środki własne na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosły 107,5 mln zł, a nadwyżka środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 63,9 mln zł i na pokrycie kapitału gwarancyjnego 92,9 mln zł. Mimo wzrostu w I półroczu 2007 roku rezerw techniczno-ubezpieczeniowych o 36,1 mln zł, z 314,0 mln zł na koniec 2006 roku do 350,1 mln zł na koniec czerwca 2007 roku, jeszcze szybciej rosły aktywa na pokrycie rezerw (z 393,7 mln zł do 438,8 mln zł), co w rezultacie na koniec I półrocza 2007 roku dało nadwyżkę aktywów na pokrycie rezerw w wysokości 88,7 mln zł.

W efekcie PTU SA spełnia – tak jak w ostatnich latach – wszelkie standardy płynności finansowej i wskaźniki bezpieczeństwa finansowego, a interesy ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz partnerów biznesowych Spółki nie są w najmniejszym stopniu zagrożone. Podkreślić należy, że uzyskane w I półroczu wyniki finansowe PTU SA są zgodne z założeniami i celami realizowanej obecnie przez Spółkę strategii rozwoju, obejmującej lata 2006 – 2008 W związku z bardzo dobrą kondycją finansową Zarząd PTU zorganizował w dniu 2 sierpnia spotkanie akcjonariuszy, którego celem było przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym wyników jej działalności po I półroczu 2007 r. oraz omówienie najważniejszych problemów dotyczących funkcjonowania PTU SA na konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym w perspektywie najbliższych miesięcy.

 Celem tej inicjatywy było również stworzenie akcjonariuszom PTU SA płaszczyzny do wymiany poglądów na temat przyszłości Spółki. Spotkanie odbyło się w obecności prawie wszystkich akcjonariuszy i przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego. Na spotkaniu zabrakło niestety przedstawicieli Janikowskich Zakładów Sodowych i Inowrocławskich Zakładów Chemicznych, co wzbudza wątpliwości odnośnie rzeczywistej woli dla poszukiwania dróg do porozumienia w trosce o najlepiej pojęte dobro Spółki. Komisja wyraziła również wątpliwości czy Rada Nadzorcza PTU SA jest zdolna do podejmowania skutecznych uchwał w kontekście decyzji Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, który 18 lipca 2007 r. odmówił wpisu powołanych w dniu 11 lutego 2007 roku dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń informuje, że w dniu 7 sierpnia 2007 r. złożyło apelację od wyżej wymienionego postanowienia zaskarżając w całości postanowienie Sądu Rejonowego. Waga zarzutów podniesionych w apelacji przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń upoważnia nas do przekonania, iż Sąd II instancji podzieli ocenę prawną prezentowaną przez PTU SA i uchyli zaskarżone postanowienie.

Ponieważ wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym członków Rady Nadzorczej spółki kapitałowej jest wpisem deklaratywnym, a nie konstytutywnym, co oznacza, że pomimo odmowy Sądu Rejonowego (w ocenie Spółki – całkowicie bezzasadnej), wpisania do rejestru nowych członków Rady pozostają oni członkami Rady do czasu prawomocnego wyroku sądu. W związku z powyższym dopiero prawomocny wyrok Sądowy rozstrzygnie istniejące wątpliwości w tej sprawie. W ocenie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ewentualne wprowadzenie zarządu komisarycznego oraz decyzje zarządcy mogą doprowadzić do utraty zaufania do Spółki a co za tym idzie znacznego spadku wyników finansowych i w konsekwencji utraty pozycji na konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym. Wprowadzenie zarządu komisarycznego może także skomplikować sytuację prawną organów Spółki, co w konsekwencji narazi ją na długotrwałe i kosztowne procesy sądowe, a sytuacja taka uniemożliwi rozwój Spółce oraz obronę jej wartości.

Na marginesie warto wspomnieć, że obecni akcjonariusze Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń przejęli odpowiedzialność za Spółkę w maju 2003 roku, w sytuacji, kiedy znajdowała się ona pod zarządem komisarycznym. Jest to, jak dotychczas, jedyny zakład ubezpieczeń, który w wyniku wprowadzenia zarządu komisarycznego przeprowadził skuteczny program sanacji. Pozostałe zakłady, do których wprowadzono zarząd komisaryczny ogłosiły upadłość. Poniesione przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny koszty upadłości (wartość odszkodowań wypłaconych dotychczas przez UFG0 szacuje się na 217 mln zł. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń w rozpoczętym postępowaniu administracyjnym będzie starało się udowodnić, iż wprowadzenie zarządu komisarycznego w Spółce może stanowić zagrożenie dla interesu jego klientów, wiarygodności PTU, a także standingu finansowego. Przyczyną tych obaw są sygnały, jakie Spółka otrzymuje z sieci sprzedaży i od pracujących na rzecz Spółki agentów i brokerów ubezpieczeniowych, iż doniesienia prasowe o rychłym wprowadzeniu zarządu komisarycznego zmieniają postrzeganie PTU przez klientów i instytucje finansowe.

Jednym z głównych zadań Komisji Nadzoru Finansowego jest „stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty”. W tym kontekście, zdaniem Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, jedynie neutralność Komisji Nadzoru Finansowego wobec sporu akcjonariuszy w PTU SA może zagwarantować Polskiemu Towarzystwu Ubezpieczeń dalszy stabilny rozwój dla dobra jego klientów i całego rynku ubezpieczeniowego, o czym będziemy starać się przekonać KNF w toczącym się postępowaniu.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *