W dniu 21 lutego Komisja Nadzoru Finansowego przedłużyła okres na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń SA do dnia 20 marca 2008 roku w związku z wątpliwościami co do składu rady nadzorczej Spółki .

Podstawą decyzji o ustanowieniu w dniu 26 października 2007 r. zarządu komisarycznego była niemożność wypełniania zadań przez walne zgromadzenie PTU SA. W uzasadnieniu do tej decyzji organ nadzoru wskazał również na potencjalne zagrożenia wynikające z istniejących wątpliwości co do możliwości podejmowania przez radę nadzorczą Spółki skutecznych uchwał.

Zarząd komisaryczny podjął działania zmierzające do usunięcia powyższych wątpliwości dotyczących rady nadzorczej PTU SA. W tym celu zwrócił się do głównych akcjonariuszy Spółki, posiadających osobiste uprawnienia do desygnowania określonej liczby członków rady nadzorczej o zajęcie stanowiska w zakresie dokonania ewentualnych zmian w składzie rady nadzorczej Spółki oraz zwołania na dzień po wygaśnięciu mandatu zarządu komisarycznego walnego zgromadzenia PTU SA. Działania te zostały zaakceptowane przez większość akcjonariuszy i na tej podstawie zarząd komisaryczny, wykonując kompetencje walnego zgromadzenia w dniu 4 lutego br. odwołał dotychczasowych członków rady nadzorczej PTU SA i powołał na pięcioletnią kadencję siedmiu z dziewięciu członków rady. Nie obsadzone zostały miejsca tych członków rady, do których desygnowania uprawniony jest jeden z akcjonariuszy.

W dniu 7 lutego zarząd komisaryczny powołał 2 członków rady, realizując uprawnienia tego akcjonariusza, jednak osoby te zakwestionowały swoje powołanie do rady nadzorczej PTU SA. W związku z tym istnieje wątpliwość co do istnienia lub nieistnienia stosunku członkostwa w radzie nadzorczej osób desygnowanych przez jednego z akcjonariuszy.

Przedłużenie mandatu zarządu komisarycznego pozwoli na podjęcie działań które, w rezultacie doprowadzą do usunięcia wątpliwości dotyczących składu osobowego rady nadzorczej Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA i skuteczności podejmowanych przez nią uchwał a tym samym zrealizować zadanie wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego zarządowi komisarycznemu.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *