Z dniem 1 kwietnia b.r. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń poszerzyło wachlarz oferowanych usług o nowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, funkcjonujące na rynku ubezpieczeń pod nazwą All Risk. Produkt dedykowany jest głównie dla dużych podmiotów gospodarczych i w odróżnieniu od typowych ubezpieczeń majątkowych opartych na standardzie ryzyk nazwanych – nazywa jedynie ryzyka wyłączone, bowiem wszystkie inne objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Przedmiotem ubezpieczenia All Risk mogą być budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, niskocenne składniki majątku, gotówka, rzeczy prywatne pracowników i ruchomości osób trzecich. Ubezpieczenie to służy do kompleksowej ochrony całego majątku dużych podmiotów gospodarczych, mieszczącego się na terytorium Polski.

Umowa ubezpieczenia obejmuje zaistniałe w okresie ubezpieczenia nagłe i niespodziewane szkody, polegające na fizycznym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane przez zdarzenia losowe. Ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia niemal cały majątek ruchomy i nieruchomy z wyjątkiem kilku grup wyraźnie wyłączonych przedmiotów takich jak np. zwierzęta czy uprawy na pniu.

Po wprowadzeniu nowych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, komplementarna oferta PTU w zakresie ubezpieczeń majątku, opartych na standardzie „All Risk” obejmuje:

• majątek trwały (budynki i budowle, linie produkcyjne, itp.) oraz wszelkie wyposażenie i inne składniki mienia ubezpieczane wg nowych ogólnych warunków od zewnętrznych zdarzeń losowych,

• linie produkcyjne ubezpieczane wg Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Maszyn od uszkodzeń opartych na tzw. standardzie monachijskim, dające ochronę od zdarzeń mających swoje źródło w samych maszynach,

• maszyny mobilne (w szczególności budowlane) – wg Ogólnych Warunków ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych również opartych na standardzie monachijskim,

• sprzęt elektroniczny, dane, programy i nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności ubezpieczane wg Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

W odróżnieniu od typowych ubezpieczeń majątkowych opartych na standardzie ryzyk nazwanych – All Risk uwzględnia wszystkie ryzyka, dlatego też ubezpieczyciel nie nazywa zdarzeń od których ubezpiecza a jedynie te nie ubezpieczone, ujęte w katalogu wyłączeń.

PTU w ramach ubezpieczenia „All Risk” dodatkowo odpowiada za skutki skażenia (zanieczyszczenia) ubezpieczonego mienia powstałego wskutek ubezpieczonych zdarzeń losowych, powstałe wskutek akcji ratowniczej, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

W umowie ubezpieczenia All Risk dla poszczególnych kategorii mienia, mogą zostać ustalone limity odpowiedzialności dla: kradzieży z włamaniem, rozboju i wandalizmu, oraz indywidualnie – dla innych rodzajów zdarzeń uzgodnionych z ubezpieczającym, stosownie do oczekiwanego zakresu ochrony. Umowę ubezpieczenia All Risk zawiera się standardowo na okres 12 miesięcy, ale istnieje możliwość ustalenia indywidualnego okresu ubezpieczenia zgodnie z oczekiwaniami ubezpieczającego.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *