W Polsce nastąpiła zmiana podejścia do problemu przestępczości ubezpieczeniowej. Przestano ograniczać się do teoretycznego definiowania zjawiska na rzecz intensywnego działania. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż dokonano tego pomimo nadal istniejących barier prawnych, kosztowych, a także mentalnych (działania przestępcze wobec ubezpieczycieli nie są postrzegane społecznie jako naganne). – podkreśla Polska Izba Ubezpieczeń w swoim podsumowaniu tegorocznej, jubileuszowej edycji konferencji „Przestępczość ubezpieczeniowa”.

Zdaniem biorących udział w wydarzeniu specjalistów, do skutecznej walki ze zjawiskiem przestępczości ubezpieczeniowej niezbędne są zmiany regulacji prawnych. Jako najistotniejszy element wskazano udział przedstawicieli rynku w tworzeniu założeń do zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej – zdefiniowanie pojęcia przestępczości ubezpieczeniowej, postulat wpisania do katalogu czynności ubezpieczeniowych kwestii zapobiegania przestępczości, wprowadzenie unormowań umożliwiających wymianę informacji o osobach, które dokonały przestępstw na szkodę ubezpieczycieli.

Izba zauważyła, iż zarówno wygłoszone prelekcje oraz głosy uczestników w trakcie mniej formalnych dyskusji potwierdziły postawioną tezę, iż w okresie kilku ostatnich lat występuje na rynku zjawisko przesunięcia się przestępczości ubezpieczeniowej z obszaru okazjonalnego działania do obszaru prowadzonej planowo działalności grup przestępczych.

Z relacji PIU wynika ponadto, że praktycy zmagający się ze zjawiskiem przestępczości w codziennym działaniu podkreślali rolę zaimplementowanego w dziale II modelu wymiany informacji przygotowanego przez Komisję do Spraw Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej PIU. Wskazywali oni także na konieczność przeniesienia jego założeń także do działu I. Efektem funkcjonującego już od roku schematu wymiany informacji jest potwierdzenie diagnozy zainteresowania zorganizowanych grup rynkiem ubezpieczeniowym. Narzędziem wspomagającym rynek w efektywnym zapobieganiu przestępczości ubezpieczeniowej stał się Ośrodek Informacji działający przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Koncepcja jego funkcjonowania, poza rolą czysto informacyjną określoną zapisami dyrektywy Unii Europejskiej, rozwija się coraz bardziej w kierunku pełnienia roli wsparcia analitycznego dla rynku.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość poznania rozwiązań stosowanych w przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości w całej niemal Europie. Współtwórcami wydarzenia byli bowiem przedstawiciele Insurance Europe (dawniej CEA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) oraz przedstawiciele zakładów ubezpieczeń z państw ościennych. Wobec zjawiska rosnącej aktywności zorganizowanych grup przestępczych, działających także w strukturach międzynarodowych, za niezbędny czynnik skutecznego działania uznano określenie obszarów wspólnych dla wszystkich. Doświadczeniami w zakresie zorganizowanej przestępczości ubezpieczeniowej dzielili się mówcy z Ukrainy, Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Belgii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Patronem medialnym konferencji była „Gazeta Ubezpieczeniowa”

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *