Najwięcej skarg, które w ubiegłym roku trafiły do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczyło zakładów ubezpieczeń. Wśród z nich prym wiodły wystąpienia związane z komunikacyjnymi polisami odpowiedzialności cywilnej.

W 2010 r. z ogólnej liczby 8642 skarg (8946 rok wcześniej) skierowanych do UNKF na instytucje finansowe i spółki publiczne, 3376 pism (39,06%, największa grupa) dotyczyło firm ubezpieczeniowych. Oznacza to, że w porównaniu rokiem 2009 ilość zastrzeżeń adresowanych do Urzędu przez klientów rynku ubezpieczeń wzrosła o 57,98% (2137 skarg), zaś w porównaniu z rokiem 2008 o 115,31% (1568 skarg). Wzrost liczby wystąpień z zastrzeżeniami do ubezpieczycieli zauważalny jest również we wcześniej opublikowanych raportach Rzecznika Ubezpieczonych (11947 skargi w 2010 r., 8566 w 2009 r., 7631 w 2008 r.).

W skargach związanych z ubezpieczeniami majątkowymi, większość dotyczyła ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. – Najczęstsze zarzuty dotyczyły opieszałości zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowania, kwestii związanych z wysokością wypłacanego odszkodowania oraz odmowy jego wypłaty – powiedziała cytowana w komunikacie PAP Katarzyna Mazurkiewicz z UNKF. Nie podała jednak konkretnej liczby wystąpień. Również klienci skarżący się w 2010 r. Rzecznikowi najczęściej zgłaszają uwagi związane z komunikacyjnymi polisami OC. W ubiegłym roku najliczniejsza grupa pism skierowanych do RU odnosiła się do tego typu produktów ochronnych – 3746 skarg (31,4%). Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: podwójne OC, problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki w następstwie zbycia pojazdu, oraz wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek.

Wśród zgłaszanych Urzędowi skarg dotyczących ubezpieczeń na życie, najwięcej zastrzeżeń było związanych z wysokością odszkodowania, wyceną jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, sposobem inwestowania środków, wartością wykupu oraz odmową wypłaty świadczenia. Według UKNF skargi często wynikają z braku pełnej wiedzy ubezpieczonych na temat warunków polis na życie.

W zestawieniu Rzecznika Ubezpieczonych ubiegłoroczne skargi dotyczące polis na życie (1600 wystąpień, 13,4%), z czego 50 spraw (0,5%) dotyczyło ubezpieczeń ze starego portfela (umów zawartych przez PZU przed 1989 r.), były drugą pod względem liczebności grupą skarg klientów rynku ubezpieczeń. Spory w tej grupie spraw najczęściej dotyczyły wysokości świadczenia – w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia. Pozostałe zarzuty odnosiły się m.in. do odmowy uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieściło się w granicach ochrony gwarantowanej umową (np. nie wystąpił nieszczęśliwy wypadek wg definicji określonej w OWU) lub z powodu zatajenia lub podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych bądź niepełnych informacji o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy, zbyt niskiej wobec oczekiwań wartości wykupu polisy, proponowanej osobom wypowiadającym umowy w czasie jej trwania czy spory wynikające z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy ubezpieczenia, zwłaszcza niewłaściwa ocena produktu przez ubezpieczających.

Katarzyna Mazurkiewicz poinformowała również, że w blisko połowie przypadków UKNF podjął dalsze tzw. kroki nadzorcze. – Występowaliśmy do podmiotów wskazując na nieprawidłowości oraz wzywaliśmy do ich usunięcia. Właśnie na skutek sygnałów klientów UKNF opracował rekomendacje zawierające wzorcowy model traktowania roszczeń poszkodowanych o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego – wyjaśniła.rnrnWskutek działań UKNF wobec niektórych ubezpieczycieli doszło do zmian treści umów ubezpieczenia i zmian praktyk stosowanych przez te instytucje.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *