Obiektywizm raportu Rzecznika Ubezpieczonych zatytułowanego „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” budzi wątpliwości – ocenia Polska Izba Ubezpieczeń. Samorząd ubezpieczycieli deklaruje jednak gotowość do rozmów na temat sposobów likwidacji pojawiających się nieprawidłowości i apeluje do Ministra Finansów o organizację spotkania poświęconego temu zagadnieniu.

W skierowanym 4 stycznia piśmie do Rzecznika Ubezpieczonych PIU przyznaje, że z racji masowości i skomplikowania na rynku ubezpieczeń mogą się pojawić nieprawidłowości, ale podkreśla, że ich eliminacja powinna się odbywać „na zasadach dialogu, współpracy i szukania wspólnych rozwiązań, a nie poprzez publikację często nieuzasadnionych twierdzeń i wniosków”. W swoim stanowisku Izba wyraziła również zaskoczenie sposobem publikacji dokumentu – „na forum publicznym, z pominięciem jakichkolwiek konsultacji ze środowiskiem ubezpieczeniowym”. Zdaniem samorządu ubezpieczycieli, raport oskarża towarzystwa dystrybuujące polisy z UFK, banki oraz pośredników oferujących tego typu umowy o „bezprawne, nieuczciwe, a nawet przestępcze działania”.

Innym zarzutem stawianym przez PIU autorom raportu, jest oparcie jego tez na niewielkiej liczbie skarg klientów, których łączna liczba stanowi 0,06 promila całej grupy posiadaczy polis z UFK. Wspomniane zaś tezy odniesiono do wszystkich graczy z tego segmentu. Dodatkowo PIU ocenia, że twórcy opracowania przyjęli „bezkrytycznie” racje skarżących, odrzucając jednocześnie argumenty ubezpieczycieli.

Organizacja zwraca uwagę ponadto na fakt, że opracowanie Rzecznika całkowicie pominęło fakt, iż „w okresie, którego Raport dotyczy doszło do głębokiego i długotrwałego kryzysu, który negatywnie wpłynął na cały rynek finansowy i kapitałowy”.

W swoim stanowisku Izba skłania się ku ocenie, iż raport wydaje się być pozbawiony obiektywizmu i podporządkowany z góry przyjętej tezie, iż polisy z UFK „służą wyłudzaniu pieniędzy od ubezpieczających i ubezpieczonych przez instytucje finansowe, które działają bez wyjątku w sposób niezgodny z prawem lub wręcz prowadzą działalność przestępczą”.

„W ocenie PIU, postulat autorów raportu o ograniczeniu możliwości oferowania umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jedynie do ‘profesjonalnych uczestników rynku’, oznaczałby w praktyce likwidację takich produktów, stanowiąc niespotykane na skalę europejską i nieuzasadnione na gruncie Konstytucji ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Skutkiem Raportu i niczym nieuzasadnionych twierdzeń w nim zawartych (bo tak należy rozumieć, jak się wydaje, sugestie, że ubezpieczyciele prowadzą działalność o charakterze przestępczym)może być niczym nie uzasadnione, choć znaczne, osłabienie zaufania społeczeństwa do zakładów ubezpieczeń, oraz innych instytucji finansowych wskazanych w Raporcie. Takie działania wpływają negatywnie na całą gospodarkę znacząco ograniczając zaufanie konsumentów do instytucji finansowych i organów państwa. Biorąc pod uwagę fakt, iż są to instytucje o szczególnym znaczeniu i charakterze, objęte szczególnym nadzorem, przeciętny konsument może odnieść wrażenie, że nie tylko te podmioty, ale także państwo, w tym poprzez stanowione przepisy prawa, mają wyłącznie na celu żerowanie na nieświadomości konsumenta, dążąc do osiągnięcia przez niego dolegliwych strat finansowych lub im czynnie nie przeciwdziałając. Nawet teoretyczne przyjęcie, że właśnie taki skutek może odnieść Raport, budzi ogromne obawy.” – czytamy w piśmie PIU.

PIU chce rozmawiać o nieprawidłowościach

Osobne pismo w sprawie raportu PIU przesłała na ręce Jana Vincenta Rostowskiego, ministra finansów, z kopią do Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej oraz Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. We wspomnianym piśmie Izba zgłasza swoją gotowość do współpracy z organami państwa „w celu wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykrytym nieprawidłowościom”. Samorząd ubezpieczycieli optuje za stosowaniem mechanizmów soft law w postaci systemu samoregulacji rynku, jako rozwiązaniem efektywnym i dyscyplinującym. Organizacja przywołuje jako przykład stworzone we współpracy z sektorem bankowym rekomendacje dobrych praktyk dotyczących bancassurance.

Izba zapewnia również, że nie tyle chce podejmować polemikę z tezami zawartymi w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych n/t polis z UFK, ile opowiada się za konstruktywnymi rozmowami „w celu obiektywnej oceny dotychczas wypracowanych rozwiązań i wypracowania propozycji usuwających ewentualne nieprawidłowości”.

PIU odniosła się także do odnoszącego się do raportu Rzecznika pisma skierowanego przez KNF do Ministra Finansów. Izba stwierdziła, iż wyeliminowanie nieprawidłowości w segmencie polis z UFK jest możliwe na drodze wypracowania rozwiązań opartych na działaniach samoregulacyjnych, które minimalizowałyby konieczność wprowadzania znaczących zmian do obowiązujących przepisów prawa a jednocześnie skutecznie chroniłyby interes konsumentów usług ubezpieczeniowych związanych z elementem oszczędnościowymi i inwestycyjnym. Warunek: podczas prac nad tego typu rozwiązaniami wszyscy uczestnicy rynku powinni mieć możliwość wypowiedzenia swoich opinii i zgłoszenia własnych propozycji. „Takie wypracowane wspólnie rozwiązania, przy ich niewątpliwej skuteczności jednocześnie nie będą prowadziły do faktycznej likwidacji produktów ubezpieczeniowych dozwolonych obecnie przez przepisy prawa polskiego i europejskiego, co byłoby nieuchronną konsekwencją wprowadzenia w życie rozwiązań proponowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych.” – napisano w piśmie do MF.

W celu omówienia stanowisk i zgłoszenia ewentualnych propozycji rozwiązania problemu Izba zaproponowała zorganizowanie spotkania z udziałem swoich przedstawicieli, reprezentantów Związku Banków Polskich, Rzecznika Ubezpieczonych, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministra Finansów, oraz opcjonalnie innych zainteresowanych podmiotów. Samorząd ubezpieczycieli zgłosił postulat, aby ze względu na wskazywany przez RzU interes uczestników rynku, spotkanie odbyło się 18 lub 21 stycznia.

***Pełna treść pism PIU jest dostępna pod adresem:http://www.piu.org.pl/…

Więcej na temat raportu Rzecznika Ubezpieczonych można znaleźć pod adresem:http://www.gu.com.pl/…

Stanowisko KNF w sprawie raportu RzU:http://www.gu.com.pl/…

http://www.knf.gov.pl/…

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *