W ciągu dziewięciu miesięcy 2011 r. klienci towarzystw skierowali do Rzecznika Ubezpieczonych 10.830 pisemnych skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych. Liczba ta była znacząco wyższa od odnotowanej w analogicznym okresie 2010 r. (8665 pism).

Jak co roku większość skarg dotyczyła nieprawidłowości w dziale II. Na koniec września tego roku do RU wpłynęło łącznie 9354 tego typu zgłoszenia, które stanowiły 86,4% ogólnej liczby skarg skierowanych do urzędu. Rzecznik otrzymał również 1457 pism dotyczących działu I, co stanowiło 13,4% ogólnej liczby zgłoszeń. W 19 sprawach (0,2%) brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia (5750 spraw,77,3%), jak też za pośrednictwem innych podmiotów (1687 spraw, 22,7%).

Na kogo skarżyli się kliencirnW dziale I najwięcej wystąpień (1407) dotyczyło funkcjonowania określonych zakładów ubezpieczeń. W 30 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania zagranicznego podmiotu, w 18 sprawach brak było wskazania nazwy firmy, której dotyczyła skarga. 2 sprawy dotyczyły oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce.

Z kolei w sektorze non-life działalność poszczególnych zakładów była przedmiotem 8845 skarg. W odniesieniu do 95 wniosków skarżący nie określili nazwy firmy, 295 spraw dotyczyło oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli, 61 skarg dotyczyło Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W 17 przypadkach wystąpienia skarżących odnosiły się do funkcjonowania podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń jako reprezentanta do spraw roszczeń na terenie Polski nie będącymi ZU. 38 skarg odnotowano na działalność zagranicznych ubezpieczycieli, 2 sprawy dotyczyły upadłego zakładu ubezpieczeń, natomiast 1 sprawa dotyczyła działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W pozostałych 19 sprawach brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 5853 zgłoszenia (54%). W tej liczbie najwięcej wystąpień dotyczyło komunikacyjnych polis OC – 3410 skarg (31,5%), oraz składek ubezpieczeniowych (1240 skarg;11,4%). Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: podwójne OC, wezwanie do zapłaty przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę, problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki w następstwie zbycia pojazdu, oraz wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek.rnrnJeśli chodzi o ubezpieczenia autocasco, to polisy te były przedmiotem 1045 skarg (9,6%). Ponadto część wystąpień dotyczyło Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych (39 skarg; 0,4%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (18 skarg; 0,2%). Pozostałe wystąpienia skarżących w tej grupie spraw dotyczyły ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 57 skarg (0,5%), ubezpieczeń assistance – 32 skargi (0,3%) oraz ubezpieczenia Zielonej Karty – 12 skarg (0,1%).

Ubezpieczenia na życie

Drugie miejsce pod względem liczebności zgłoszeń przypadło skargom dotyczącym ubezpieczeń na życie (1457 wystąpień, 13,4%), z czego 21 spraw (0,2%) dotyczyło ubezpieczeń ze starego portfela.

Umowy zawarte po 1989 roku były przedmiotem łącznie 1436 skarg (13,2%). Najwięcej spraw z tej kategorii dotyczyło ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 821 wystąpień (7,6%). Druga lokata przypadła ubezpieczeniom na życie (402 sprawy; 3,7%). Kolejne miejsca zajęły skargi dotyczące ubezpieczeń na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (104 sprawy, 1%) oraz ze sposobem naliczania, wymiarem i zwrotem składek ubezpieczeniowych, w tym najczęściej odmowy zwrotu niewykorzystanej części składki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki (55 spraw, 0,5%). 27 spraw (0,2%) zawierało wnioski skierowane do Rzecznika Ubezpieczonych z prośbą o interpretację przepisów ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeń na życie.

Spory w tej grupie spraw najczęściej dotyczyły wysokości świadczenia – w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia. Pozostałe zarzuty odnosiły się m.in. do odmowy uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieściło się w granicach ochrony gwarantowanej umową (np. nie wystąpił nieszczęśliwy wypadek wg definicji określonej w OWU) lub z powodu zatajenia lub podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych bądź niepełnych informacji o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy, zbyt niskiej wobec oczekiwań wartości wykupu polisy, proponowanej osobom wypowiadającym umowy w czasie jej trwania czy spory wynikające z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy ubezpieczenia, zwłaszcza niewłaściwa ocena produktu przez ubezpieczających.

Pozostałe OC

Trzecią grupą polis, na którą w 3 kwartałach tego roku klienci najczęściej skarżyli się Rzecznikowi, były ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym m.in. OC z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia, OC przedsiębiorstwa, OC w życiu prywatnym, OC z tytułu wykonywania zawodu oraz OC przewoźnika. W 1161 tego typu skargach (10,7%) najczęściej podnoszone były zarzuty dotyczące odmowy wypłaty odszkodowania motywowanej przez zakład ubezpieczeń brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zakresu zawartej umowy oraz zbyt niską kwotą ustalonego odszkodowania wynikającą ze zbyt niskiej sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenia mienia

Kolejna grupa to ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych (967 skarg, 8,9%). Znaczna ich liczba odnosiła się do nieprawidłowości w działaniach towarzystw w sprawie likwidacji szkód spowodowanych powodzią, silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi. Wysoka pozycja w zakresie liczebności skarg w tej grupie ubezpieczeń dotyczyła także szkód powstałych w okresie zimowym.

Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń były najczęściej: brak ochrony ubezpieczeniowej będący konsekwencją zakresu ochrony wynikającej z zawartej umowy, wobec zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia, oraz niedostosowanie zabezpieczenia mienia do wymogów zawartych w OWU.

NNW

W okresie styczeń – wrzesień 2011 r. przedmiotem 190 spraw (1,8%) były ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W tej liczbie zawarte są skargi odnoszące się do ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej (46 pism, 0,4%). Przyczyną tych zgłoszeń były najczęściej problemy dotyczące odmowy przyznania odszkodowania z powodu braku odpowiedzialności za zdarzenia, gdy – zdaniem zakładu ubezpieczeń – nie mieści się ono w granicach określonych warunkami umowy ubezpieczenia, oraz spory o wysokość odszkodowania – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące zaniżenia rozmiaru procentowego uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego odszkodowania.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Z kolei 177 spraw (1,6%) dotyczyło obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Także w tej grupie skargi dotyczyły m.in. nieprawidłowości w działaniach ubezpieczycieli w odniesieniu do szkód spowodowanych powodzią, silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi, a także szkód powstałych w okresie zimowym.

Pozostałe grupy skarg nie przekroczyły 1% ogółu spraw, które wpłynęły do Rzecznika Ubezpieczonych w 3 kwartałach 2011 r.rnrnNa koniec września 2011 r. RU odnotował 182 (1,7%) wystąpienia zawierające zapytania dotyczące interpretacji przepisów ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych.

Problematyka skarg

Według raportu RU, w okresie styczeń – marzec 2011 r. zdecydowanie dominowały zarzuty zawarte w czterech grupach problemów:

1. sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 3955 skarg (36,5%);

2. oddalenia roszczenia zgłaszanego z tytułu umowy ubezpieczenia – 3669 skarg (33,9%);

3. opieszałości w postępowaniu odszkodowawczym – 1168 skarg (10,8%);

4. występowania tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych – 796 skarg (7,4%).

Interwencje

Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję w 8867 sprawach (81,9%). W 1299 przypadkach (12%) urząd odmówił wszczęcia działań ze względu na brak przesłanek uzasadniających interwencję, konieczność uzupełniania przez skarżącego nadesłanej dokumentacji, braku właściwości RU, wycofania skargi, postępowania sądowego (trwającego lub zakończonego) w kwestii będącej przedmiotem zgłoszenia, lub też ugody skarżącego z ubezpieczycielem, gdzie ten pierwszy zrzekał się dalszych roszczeń. W 664 sprawach (6,1%) nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym.

W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do 2243 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego (35,4% spraw zakończonych), w tym 46 spraw zostało uznanych w drodze wyjątku (0,7%). 4094 spraw zakończyło się wynikiem negatywnym (64,6% jw.). 2554 spraw nadal pozostaje przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych (28,8% wszystkich spraw, w których podjęto interwencję)

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *