Podczas odbywającego się 17 kwietnia sto pięćdziesiątego trzeciego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego ukarała finansowo należące do Vienna Insurance Group Polska PZM TU. To 45 grzywna w historii KNF, nałożona na sektor ubezpieczeniowy. Łączna kwota kar wynosi obecnie prawie 4 mln zł.

Powodem, dla którego Komisja zdecydowała o nałożeniu sankcji na ubezpieczyciela, było naruszenie ustawowych obowiązków informacyjnych wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Polegało ono na nie przekazaniu i nieterminowym przekazaniu informacji, o których mowa w art. 102 ust. 2, 3 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Przypomnijmy, że informacje te obejmują szczegółowe dane komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oraz objętego ochroną w ramach OC pojazdu. Nadzór wycenił wspomniane naruszenie na 300 tysięcy złotych.rnrn3 kary za niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec UFG

Ukarane przez KNF wykroczenie należy do najrzadszych i od niedawna (dokładnie od 20 września ub.r.) występujących przyczyn nakładania grzywny przez Komisję. W trwającej od 6 listopada 2006 r. do 17 kwietnia 2012 r. historii kar nadzoru dla sektora ubezpieczeniowego, za tego typu wykroczenie ukarane zostały tylko trzy towarzystwa. Warto jednak podkreślić, że każdorazowo regulator bardzo surowo traktował naruszenie obowiązków informacyjnych wobec UFG. Łączna kwota dotychczasowych sankcji z tego tytułu wynosi bowiem 720 tys. zł. Najwięcej „szczęścia” miało InterRisk, które było pierwszym z towarzystw ukaranych za opóźnienia w przekazywaniu informacji do UFG. KNF wyceniła jego wykroczenie „jedynie” na 120 tys. zł. PZM TU i TUW TUZ musiały zapłacić już dwa i pół razy więcej.

Rekordowe karyrnrnWprawdzie kara nałożona na PZM TU jest jedną z najwyższych grzywien nałożonych przez Komisję na sektor ubezpieczeń, to jest jednak dużo niższa, niż wynosi jednostkowy rekord. Tutaj solidarnie prowadzą STU Ergo Hestia (za dwukrotne posiadanie środków własnych w wysokości niższej niż margines wypłacalności) i TUW SKOK (za ustalanie składki ubezpieczeniowej w wysokości nie odzwierciedlającej ryzyka ubezpieczeniowego, wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej). Obie firmy musiały zapłacić za naruszenie przepisów odpowiednich ustaw po 500 tys. zł. Karę w identycznej wysokości KNF nałożyła również na PZU SA (za brak wiceprezesa, przez co zarząd spółki był niepełny), ale ostatecznie obniżyła ją o 100 tys. zł po tym, jak ubezpieczyciel naprawił swój błąd. rnrnNajczęstsza przyczyna karrnrnNajczęściej KNF karała za naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Od 6 listopada 2006 r. do 17 kwietnia 2012 r. nadzór nałożył 27 tego typu kar. Jednostkowym rekordzistą w tej grupie jest InterRisk z 60 tys. zł jednorazowej kary za niewypłacenie w ustawowym terminie dziesięciu odszkodowań z OC pojazdów mechanicznych i niewywiązanie się w czterech sprawach w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje.

W sumie we wspomnianym powyżej okresie Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na sektor ubezpieczeniowy kary na łączną kwotę 3,96 mln zł (3,855 mln zł po decyzjach o obniżeniu niektórych kar).

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *