W pierwszej połowie tego roku Grupa PZU uzyskała rekordowy wynik finansowy netto. Ubezpieczyciel potwierdził również rozpoczęcie ekspansji na rynkach państw bałtyckich.

– Zaprezentowaliśmy dzisiaj rekordowe wyniki Grupy PZU za I półrocze 2012 r. Z satysfakcją odnotowujemy wzrost przypisu składek, imponujący wzrost z działalności lokacyjnej, a w konsekwencji wzrost wyniku finansowego netto. W minionym półroczu w dalszym ciągu poprawialiśmy rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W efekcie wskaźnik mieszany w PZU osiągnął poziom 90% czyli znacznie lepiej niż zakładaliśmy – powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Składki

W pierwszej połowie tego roku Grupa PZU zebrała łącznie 8246,27 mln zł składek brutto. Był to rezultat o 7,47% lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie 2011 r. (7673,26 mln zł). O osiągniętym wzroście sprzedaży zadecydował przede wszystkim rozwój ubezpieczeń OC komunikacyjnych w segmencie ubezpieczeń masowych.

Jednostkowe wyniki sprzedaży

W I poł. 2012 r. PZU Życie zebrało w sumie 3646,41 mln zł – o 9,4% więcej, niż w tym samym okresie 2011 r. Towarzystwo odnotowało wzrost składki z ubezpieczeń grupowych ochronnych (2236,33 mln zł wobec 2141,85 mln zł w I poł. ub.r.,+4,4%) oraz indywidualnie kontynuowanych (932,52 mln zł wobec 910,16 mln zł przed rokiem,+2,5%). W I półroczu wzrosła także składka z ubezpieczeń na życie i dożycie ze składką jednorazową o charakterze inwestycyjnym w kanale bancassurance w segmencie ubezpieczeń indywidualnych.

Z kolei półroczny przypis składki PZU SA uplasował się na poziomie 4599,86 mln zł wobec 4339,85 mln zł wykazanych na koniec czerwca ub.r. (+6%). Do wzrostu składki w przyczyniło się wprowadzenie nowego ubezpieczenia NNW szpitali (65,94 mln zł zebranych składek), a także wzrost ubezpieczeń OC dla klienta korporacyjnego (o 24,27 mln zł r/r) i zmodyfikowanych produktów OC podmiotów leczniczych (wzrost sum gwarancyjnych) w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (o 44,89 mln zł r/r).

Odszkodowania i świadczenia

W I poł. 2012 r. PZU wypłacił w sumie 5514,63 mln zł odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno– ubezpieczeniowych)– o 9,89% więcej niż na koniec czerwca ub.r. (5018,3 mln zł). Do wzrostu przyczyniło się niższe tempo konwersji polis z umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, a także wyższa sprzedaż produktów indywidualnych o charakterze inwestycyjnym, w kanale bancassurance oraz przyrost rezerw szkodowych w gwarancjach kontraktowych w segmencie klienta korporacyjnego, w związku z serią upadłości firm z branży budowlanej. PZU doszacował te rezerwy oraz obniżył szacowany dochód z tytułu udziału w zyskach reasekuratorów w związku z serią upadłości w branży budowlanej (wpływ na wynik wyniósł minus 132,55 mln zł). – Rezerwa jest bardzo konserwatywna. Rezerwa antycypuje potencjalne przyszłe straty – powiedział Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU SA.

Jednocześnie zanotowano poprawę o 5,9 p.p. wskaźnika szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych w I półroczu 2012 roku. Przyczyniła się do tego m.in. niższa częstość szkód.

Koszty

Koszty akwizycji w I połowie 2012 roku wzrosły o 45,84 mln zł. (+4,8%) w stosunku do poziomu z I półrocza 2011 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze zmian w obszarze sprzedaży w szczególności w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych związanych ze zwiększeniem składki przypisanej brutto z ubezpieczeń ochronnych typ P oraz w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Jednocześnie o 25,12 mln zł spadły koszty w segmencie ubezpieczeń emerytalnych ze względu na ustawowy zakaz akwizycji na rzecz OFE od początku 2012 roku.

Wzrost kosztów administracyjnych o 53,51 mln zł (+8,5%) był następstwem działalności projektowej mającej na celu optymalizację procesów obsługowych oraz poprawę wizerunku Grupy PZU.

Ponadto, pozytywne efekty przyniosła kontynuacja programu optymalizacji kosztów stałych, dzięki któremu udało się obniżyć wydatki w wielu obszarach, m.in. koszty osobowe, administracji (materiały biurowe, usługi pocztowe), obsłudze nieruchomości (koszty sprzątania powierzchni) czy kosztach własnych (wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, usługi doradcze).

Działalność inwestycyjna

Półroczny wynik netto na działalności inwestycyjnej grupy wyniósł 1523,9 mln zł wobec 1079,06 mln zł przed rokiem (+41,22% r/r). W I poł. 2012 r. wprowadzono nową strategię inwestycyjną, której efektem było zwiększenie rentowności przy jednoczesnym obniżeniu zmienności wyników z działalności inwestycyjnej.

Wzrost dochodów z działalności lokacyjnej na instrumentach kapitałowych wynikał z lepszej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego koniunktury na rynkach finansowych. Do wzrostu wyników osiągniętych na instrumentach dłużnych przyczynił się spadek rynkowych stóp procentowych w I półroczu 2012 roku, w odróżnieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to odnotowano ich wzrost.

Działalność lokacyjna Grupy PZU prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawowymi przy zachowaniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, płynności i rentowności. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowiły ponad 70% portfela lokat* zarówno na dzień 30 czerwca 2012 roku jak i 30 czerwca 2011 roku.

Zysk

Na koniec czerwca 2012 r. największy polski ubezpieczyciel wykazał zysk netto na poziomie 1716,93 mln zł – o 10,57% wyższym niż rok wcześniej (1533,4 mln zł). O osiągniętym zysku netto zadecydował przede wszystkim wzrost składki zarobionej netto (+597 mln zł), a także wyższy dochód z działalności inwestycyjnej w wyniku wprowadzenia nowej strategii działalności lokacyjnej oraz niższych rentowności obligacji skarbowych (+445 mln zł). Powyższe czynniki skompensowane zostały częściowo przez wyższe odszkodowania i świadczenia netto (+496 mln zł). Wskaźnik ROE za okres I półrocza 2012 roku wyniósł 26,8% i wzrósł o 2,0 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Rating

Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności grupy, PZU SA i PZU Życie posiadały długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej (nadany przez agencję Standard & Poor’s Ratings Services w dniu 16 lipca 2009 roku) na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową. W dniu 23 lipca 2012 roku agencja S&P podtrzymała powyższy rating.

Plany

Ogłaszając wyniki ubezpieczyciel poinformował również, że w tym miesiącu PZU Lietuva złożyła w nadzorze litewskim wniosek o otwarcie oddziałów na pozostałych rynkach nadbałtyckich. Ich oferta ma obejmować pełną skalę produktów korporacyjnych. Plany firmy zakładają, że w pierwszych latach adresatami ofert, kierowanych za pośrednictwem własnej sieci sprzedaży i na bazie współpracy z brokerami, będą segmenty: klienta korporacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei w segmencie klienta indywidualnego początkowo PZU Lietuva planuje wykorzystać banki i agencje turystyczne. Sieć własna w segmencie indywidualnym zostanie zbudowana po uzyskaniu dodatnich wyników finansowych netto przez oba oddziały.

Prezes PZU SA Andrzej Klesyk podtrzymał także zamiar wejścia na rynek ubezpieczeń zdrowotnych. Zapowiedział również, że jego firma „przyjrzy się” transakcji sprzedaży Lux Medu. 29 sierpnia w rozmowie z „Parkietem” potwierdził wcześniejsze spekulacje medialne ujawniając, że PZU jest zainteresowany chorwackim ubezpieczycielem Croatia Osiguranje. Szef zakładu poinformował także, że długoterminowo jego firma nie jest zainteresowana utrzymywaniem większościowego pakietu akcji w Armaturze. Andrzej Klesyk zadeklarował również, iż PZU SA nie wycofa się z ubezpieczeń rolnych.

– Nie będziemy wycofywać się z ubezpieczeń rolnych, ale można się spodziewać, że będziemy podnosić składki w obszarach szkodowych – powiedział.

– Wyniki tegoroczne powinny być lepsze niż osiągnięte w 2011 roku – powiedział Przemysław Dąbrowski.

*Portfel lokat obejmuje aktywa finansowe (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi), nieruchomości inwestycyjne oraz ujemną wycenę instrumentów pochodnych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *