Dokonując wyboru dostawcy komunikacyjnych polis OC i AC klienci nadal mają większe zaufanie do tradycyjnych towarzystw ubezpieczeń niż do directów – taki wniosek wypływa z przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej Homo Homini na zlecenie portalu AlertFinansowy.pl ogólnopolskiego badania dotyczącego wykorzystania przez Polaków ubezpieczeń OC/AC.

Zdecydowana większość aut należących do osób biorących udział w badaniu posiada ochronę ubezpieczeniową jedynie w formie polisy odpowiedzialności cywilnej (64,7% ankietowanych). Pakietem rozumianym jako OC+AC legitymuje się 23,7% respondentów. 5,9% badanych oprócz OC ma jeszcze ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zaś 1,9% odpowiedziało, że dysponuje OC i assistance. Natomiast 3,7% nie było w stanie odpowiedzieć, jaką ochronę ubezpieczeniową posiada ich samochód.

Do jakiego towarzystwa po polisę?

Z przeprowadzonego badania wynika, że ankietowani nadal mają większe zaufanie do tradycyjnych zakładów ubezpieczeń (prowadzących sprzedaż za pośrednictwem agencyjnego kanału sprzedaży, posiadających sieć placówek terenowych, itp.), niż do towarzystw działających w segmencie direct. Przy zakupie polisy komunikacyjnej na wybór ubezpieczyciela z pierwszej kategorii zdecydowało się 59,3% respondentów, podczas gdy na usługi firm prowadzących dystrybucję ubezpieczeń za pośrednictwem telefonu i internetu skusiło się 29,5% badanych (11% nie pamiętało, gdzie kupiło polisę, lub odmówiło odpowiedzi).

U kogo lepiej likwidować szkodę?

Również w przypadku wystąpienia szkody badani preferują ubezpieczycieli tradycyjnych: w razie kolizji drogowej o odszkodowanie w takich firmach wolałoby się ubiegać 55,7% ankietowanych, podczas gdy directy wybrałoby 5,6% osób. Warto jednakże podkreślić, że dla aż 20,2% osób biorących udział w badaniu rodzaj ubezpieczyciela nie odgrywa znaczenia przy likwidacji szkody, zaś 18,6% nie ma wyrobionego poglądu na ten temat.

Co decyduje o wyborze ubezpieczenia?

Dla 47,9% respondentów najważniejszą cechą ubezpieczenia OC, przesądzającą o jego wyborze, jest cena. Co ciekawe, w przypadku polis AC ten czynnik znalazł się na drugim miejscu. Najistotniejszą dla ankietowanych rolę odgrywa wiarygodność oferenta (28% wskazań), podczas gdy wysokość składki jest decydująca dla 23,6% uczestników badania. Odwrotna sytuacja miała miejsce w pytaniu o polisy odpowiedzialności cywilnej, gdzie wiarygodność zakładu jest drugim w kolejności elementem wyboru (29,5% wskazań). Wśród czynników mających wpływ na wybór OC na dalszych miejscach znalazły się: opinia znajomych i rodziny (5,6%), przywiązanie do marki (5,2%), sieć jednostek terenowych (4,3%), oraz jakość obsługi klienta (3,9%). 3,5% respondentów nie potrafiło określić, co wpływa na ich decyzję. Dla autocasco pozostałe elementy wpływu to: jakość obsługi klienta (8,2%), przywiązanie do marki (6,5%), sieć jednostek terenowych (3,5%), oraz opinia znajomych i rodziny (1,5%). Inne czynniki to 6,9% wskazań, trudności ze wskazaniem miało aż 18,6% badanych, zaś 3,3% odmówiło odpowiedzi.

Badanie zostało przeprowadzone przez instytut badania opinii publicznej Homo Homini w dniach 18-19 lutego 2010 r. na terenie całej Polski na losowo wybranej reprezentatywnej próbie 1260 pełnoletnich osób mieszkających w Polsce (zakładany błąd oszacowania >3 proc.; poziom ufności 95 proc.). warunkiem wzięcia udziału w ankiecie było posiadanie samochodu. Badanie zrealizowano metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych realizowanych techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *